EVENT TICKET

Thursday, March 15, 2012

Definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sejarah Munculnya Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sejarah Munculnya Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

PENGERTIAN AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH
OlehAl-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

D. Definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ahAhlus Sunnah wal Jama'ah adalah:Mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu anhum. Disebut Ahlus Sunnah, kerana kuatnya (mereka) berpegang dan berittiba '(mengikuti) Sunnah Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu anhum.
As-Sunnah menurut bahasa (etimologi) adalah jalan / cara, apakah jalan itu baik atau buruk. [1]
Sedangkan menurut ulama 'aqidah (terminologi), As-Sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad (keyakinan), perkataan mahupun perbuatan. Dan ini adalah As-Sunnah yang wajib diikuti, orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. [2]
Pengertian As-Sunnah menurut Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah (wafat 795 H): "As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh, termasuk di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i 'tiqad (keyakinan), perkataan dan perbuatan.Itulah As-Sunnah yang sempurna. Oleh kerana itu generasi Salaf terdahulu tidak menamakan As-Sunnah kecuali kepada apa saja yang merangkumi ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Bashri (wafat th. 110 H), Imam al-Auza'i (wafat th. 157 H) dan Imam Fudhail bin 'Iyadh (wafat th. 187 H). "[3]
Disebut al-Jama'ah, kerana mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mahu berpecah-belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para Imam (yang berpegang kepada) al-haqq (kebenaran), tidak mahu keluar dari jama'ah mereka danmengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan Salaful Ummah. [4]
Jama'ah menurut ulama 'aqidah (terminologi) adalah generasi pertama umat ini, iaitu kalangan Sahabat, Tabi'ut Tabi'in serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari Kiamat, kerana berkumpul di atas kebenaran. [5]
Imam Abu Syammah asy-Syafi'i rahimahullah (wafat th. 665 H) berkata: "Perintah untuk berpegang kepada jama'ah, maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya. Walaupun yang melaksanakan Sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Kerana kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh parti yang pertama, iaitu yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang (melakukan kebathilan) sesudah mereka. "
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu: [6]
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
"Al-Jama'ah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian." [7]
Jadi, Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah orang yang mempunyai sifat dan watak mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama.
Kerana mereka adalah orang-orang yang ittiba '(mengikuti) kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan mengikuti Atsar (jejak Salaful Ummah), maka mereka juga disebut Ahlul Hadits, Ahlul Atsar dan Ahlul Ittiba '. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai ath-Taa-ifatul Manshuurah (golongan yang mendapatkan satu-tolongan Allah), al-Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), Ghurabaa '(orang asing).
Tentang ath-Taa-ifatul Manshuurah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
لاتزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك.
"Sentiasa ada segolongan dari ummatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu." [8]
Tentang al-Ghurabaa ', Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
بدأ الإسلام غريبا, وسيعود كما بدأ غريبا, فطوبى للغرباء.
"Islam awalnya asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-Ghurabaa '(orang-orang asing)." [9]
Sedangkan makna al-Ghurabaa 'adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh' Abdullah bin 'Amr bin al-' Ash Radhiyallahu anhuma ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan tentang makna dari al-Ghurabaa', beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
"Orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang buruk, orang yang derhaka kepada mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka." [10]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda mengenai makna al-Ghurabaa':
الذين يصلحون عند فساد الناس.
"Iaitu, orang-orang yang sentiasa memperbaiki (ummat) di tengah-tengah rosaknya manusia." [11]
Dalam riwayat yang lain disebutkan:
... الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي.
"Iaitu orang-orang yang memperbaiki Sunnahku (Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam) sesudah dirosakkan oleh manusia." [12]
Ahlus Sunnah, ath-Tha-ifah al-Manshurah dan al-Firqatun Najiyah semuanya disebut juga Ahlul Hadis. Penyebutan Ahlus Sunnah, ath-Thaifah al-Manshurah dan al-Firqatun Najiyah dengan Ahlul Hadits suatu hal yang masyhur dan dikenali sejak generasi Salaf, kerana penyebutan itu merupakan tuntutan nas dan sesuai dengan keadaan dan realiti yang ada. Hal ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari para Imam seperti: 'Abdullah Ibnul Mubarak:' Ali Ibnul Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ahmad bin Sinan [13] dan yang lain, رحمهم الله.
Imam asy-Syafi'i [14] (wafat th. 204 H) rahimahullah berkata: "Apabila aku melihat seorang ahli hadis, seolah-olah aku melihat seorang dari Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka.Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. "[15]
Imam Ibnu Hazm azh-Zhahiri (wafat th. 456 H) rahimahullah menjelaskan mengenai Ahlus Sunnah: "Ahlus Sunnah yang kami sebutkan itu adalah ahlul haqq, sedangkan selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Kerana sesungguhnya Ahlus Sunnah itu adalah para Sahabat Radhiyallahu anhum dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari para Tabi'in yang terpilih, kemudian ash-haabul hadis dan yang mengikuti mereka dari ahli fiqih dari setiap generasi sampai pada masa kita ini serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur mahupun di barat. "[16]
E. Sejarah Munculnya Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ahPenamaan istilah Ahlus Sunnah ini sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, iaitu generasi Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in.
'Abdullah bin' Abbas Radhiyallahu anhuma [17] berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
"Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab disebabkan kekafiranmu itu. '"[Ali' Imran: 106]
"Adapun orang yang putih wajahnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, adapun orang yang telah hitam wajahnya mereka adalah Ahlul Bid'ah dan sesat." [18]
Kemudian istilah Ahlus Sunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama Salaf رحمهم الله, di antaranya:
1.Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah (wafat th. 131 H), ia berkata: "Apabila aku dikhabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku."
2. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah (wafat th. 161 H) berkata: "Aku wasiatkan kamu untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik, kerana mereka adalah al-ghurabaa '. Alangkah sekurang-kurangnya Ahlus Sunnah wal Jama'ah. "[19]
3. Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah [20] (wafat th. 187 H) berkata: "... Berkata Ahlus Sunnah: Iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan."
4. Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam rahimahullah (hidup th. 157-224 H) berkata dalam muqaddimah kitabnya, al-Iimaan [21]: "... Maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlus Sunnah dari yang demikian ... "
5. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah [22] (hidup th. 164-241 H), beliau berkata dalam muqaddimah kitabnya, As-Sunnah: "Inilah mazhab ahlul 'ilmi, ash-haabul atsar dan Ahlus Sunnah, yang mereka dikenali sebagai pengikut Sunnah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya, dari semenjak zaman para Sahabat Radhiyallahu anhum hingga pada masa sekarang ini ... "
6. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullah (wafat th. 310 H) berkata: "... Adapun yang benar dari perkataan tentang keyakinan bahawa kaum Mukminin akan melihat Allah pada hari Kiamat, maka itu merupakan agama yang kami beragama dengannya, dan kami mengetahui bahawa Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahawa penghuni Syurga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah Shaallallahu 'alaihi wa sallam. "[23]
7. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ath-Thahawi rahimahullah (hidup th. 239-321 H). Beliau berkata dalam muqaddimah kitab 'aqidahnya yang masyhur (al-' Aqiidatuth Thahaawiyyah): "... Ini adalah penjelasan tentang 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah."
Dengan penukilan tersebut, maka jelaslah bagi kita bahawa lafaz Ahlus Sunnah sudah dikenali di kalangan Salaf (generasi awal umat ini) dan para ulama sesudahnya. Istilah Ahlus Sunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. Para ulama Ahlus Sunnah menulis penjelasan tentang 'aqidah Ahlus Sunnah agar ummat faham tentang' aqidah yang benar dan untuk membezakan antara mereka dengan Ahlul Bid'ah. Sebagaimana telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Barbahari, Imam ath-Thahawi serta yang lain.
Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahawa istilah Ahlus Sunnah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyyah, padahal Asy'ariyyah timbul pada abad ke-3 dan ke-4 Hijrah. [24]
Pada hakikatnya, Asy'ariyyah tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah, kerana beberapa perbezaan prinsip yang asas, di antaranya:
1. Golongan Asy'ariyyah menta'-wil sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sifat istiwa ', wajah, tangan, Al-Qur-an Kalamullah , dan lain-lain.
2. Golongan Asy'ariyyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam, sedangkan ulama Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam.
3. Golongan Asy'ariyyah menolak khabar-khabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah, mereka menolaknya dengan akal dan qiyas (analogi) mereka. [25]
[Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Po Box 7803/JACC 13340A Kuala Lumpur, Cetakan Ketiga 1427H/Juni 2006M]_______Footnote[1]. Lisaanul 'Arab (VI/399).[2]. Buhuuts fii 'Aqidah Ahlis Sunnah (hal. 16).[3]. Jaami'ul 'Uluum wal Hikam (hal. 495) oleh Ibnu Rajab, tahqiq dan ta'liq Thariq bin' Awadhullah bin Muhammad, cet. II-Daar Ibnul Jauzy-th. 1420 H.[4]. Mujmal Ushuul Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah fil 'Aqiidah.[5]. Syarhul 'Aqiidah al-Waasithiyyah (hal. 61) oleh Khalil Hirras.[6]. Beliau adalah seorang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, nama lengkapnya' Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hadzali, Abu 'Abdirrahman, pimpinan Bani Zahrah. Beliau masuk Islam pada awal-awal Islam di Makkah, iaitu ketika Sa'id bin Zaid dan isterinya-Fatimah bintu al-Khattab-masuk Islam. Beliau melakukan dua kali hijrah, mengalami solat di dua Kiblat, ikut serta dalam perang Badar dan perang lainnya. Beliau termasuk orang yang paling 'alim tentang Al-Quran-an dan tafsirnya sebagaimana telah diakui oleh Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam. Beliau dihantar oleh 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu ke Kufah untuk mengajar kaum Muslimin dan diutus oleh' Utsman Radhiyallahu anhu ke Madinah. Beliau Radhiyallahu anhu wafat tahun 32 H. Lihat al-Ishaabah (II/368 no. 4954).[7]. Al-Baa'its 'alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits hal. 91-92, tahqiq oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman dan Syarah Ushuulil I'tiqaad karya al-Lalika-i (no. 160).[8]. HR. Al-Bukhari (no. 3641) dan Muslim (no. 1037 (174)), dari Mu'awiyah Radhiyallahu anhu.[9]. HR. Muslim (no. 145) dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.[10]. HR. Ahmad (II/177, 222), Ibnu Wadhdhah no. 168. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad (VI/207 no. 6650).Lihat juga Bashaa-iru Dzawi Syaraf bi Syarah Marwiyyati manhajas Salaf hal. 125.[11]. HR. Abu Ja'far ath-Thahawi dalam Syarah Musykilil Aatsaar (II/170 no. 689), al-Lalika-i dalam Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah (no. 173) dari Sahabat Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih li ghairihi kerana ada beberapa syawahidnya.Lihat Syarah Musykilil Aatsaar (II/170-171) dan Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 1273).[12]. HR. At-Tirmidzi (no. 2630), beliau berkata, "Hadis ini hasan sahih." Dari Sahabat 'Amr bin' Auf Radhiyallahu anhu.[13]. Sunan at-Tirmidzi: Kitaabul Fitan no. 2229. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah karya Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany rahimahullah (I/539 no. 270) dan Ahlul Hadiits Humuth Taa-ifah al-Manshuurah karya Syaikh Dr. Rabi 'bin Hadi al-Madkhali.[14]. Lihat kembali biografi beliau t pada nota kaki no. 14.[15]. Lihat Siyar A'laamin Nubalaa '(X/60).[16]. Al-Fishal fil Milal wal ahwaa 'wan Nihal (II/271), Daarul Jiil, Beirut.[17]. Beliau adalah seorang Sahabat yang mulia dan termasuk orang pilihan Radhiyallahu anhuma. Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin' Abbas bin 'Abdul Muttalib al-Hasyimi al-Qurasyi, anak paman Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam, penafsir Al-Qur-an dan pemuka kaum Muslimin di bidang tafsir. Dia diberi gelaran ulama dan lautan ilmu, kerana luas keilmuannya dalam bidang tafsir, bahasa dan syair Arab. Beliau dipanggil oleh para Khulafa-ur Rasyidin untuk dimintai nasihat dan pertimbangan dalam pelbagai perkara. Beliau Radhiyallahu anhu pernah menjadi gabenor pada zaman 'Uthman Radhiyallahu anhu tahun 35 H, ikut memerangi kaum Khawarij bersama' Ali, bijak dan kuat hujjahnya. Menjadi 'Amir di Basrah, kemudian tinggal di Thaif hingga meninggal dunia tahun 68 H. Beliau lahir tiga tahun sebelum hijrah. Lihat al-Ishaabah (II/330, no. 4781).[18]. Lihat Tafsiir Ibni Katsiir (I/419, cet. Darus Salam), Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (I/79 no. 74).[19]. Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (I/71 no. 49 dan 50).[20]. Beliau adalah Fudhail bin 'Iyadh bin Mas'ud at-Tamimi rahimahullah, seorang yang terkenal zuhud, berasal dari Khurasan dan bermukim di Makkah, tsiqah, wara', 'alim, diambil riwayatnya oleh al-Bukhari dan Muslim. Lihat Taqriibut Tahdziib (II/15, no. 5448), Tahdziibut Tahdziib (VII/264, no. 540) dan Siyar A'laamin Nu-balaa '(VIII/421).[21]. Tahqiq dan takhrij Syaikh al-Albani rahimahullah[22]. Beliau rahimahullah adalah seorang Imam yang luar biasa dalam kecerdasan, kemuliaan, keimaman, kewara'an, kezuhudan, hafalan, alim dan faqih. Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, lahir pada tahun 164 H.Seorang Muhaddits utama Ahlus Sunnah. Pada masa al-Ma'mun beliau dipaksa mengatakan bahawa Al-Qur-an adalah makhluk, sehinga beliau dipukul dan dipenjara, namun beliau menolak mengatakannya. Beliau tetap mengatakan Al-Quran-an adalah Kalamullah, bukan makhluk. Beliau wafat di Baghdad. Beliau menulis beberapa kitab dan yang paling terkenal adalah al-Musnad fil Hadiits (Musnad Imam Ahmad). Lihat Siyar A'laamin Nubalaa '(XI/177 no. 78).[23]. Lihat kitab Shariihus Sunnah oleh Imam ath-Thabari rahimahullah.[24]. Lihat kitab Wasathiyyah Ahlis Sunnah bainal Firaq karya Dr.Muhammad Baa Karim Muhammad Baa 'Abdullah (hal. 41-44).[25]. Lihat pembahasan tentang pelbagai perbezaan pokok antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyyah dalam kitab Manhaj Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah wa Manhajil Asyaa'irah fii Tamhiidillaahi Ta'aalaa oleh Khalid bin 'Abdil Lathif bin Muhammad Nur dalam 2 jilid, cet. I / Maktabah al-Ghuraba 'al-Atsariyyah, th. 1416 H.
sumber: http://almanhaj.or.id

No comments:

Post a Comment