EVENT TICKET

Tuesday, March 20, 2012

Hukum mendengar muzik dan lagu serta nonton sinetron di televisyen

Hukum mendengar muzik dan lagu serta nonton sinetron di televisyen
OlehSyaikh Muhamamd bin Shalih Al-UtsaiminSoalanSyaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin ditanya: Apa hukum mendengar muzik dan lagu? Apa hukum menyaksikan sinetron yang di dalamnya terdapat para wanita pesolek?
JawapanMendengar muzik dan nyanyian haram dan tidak disangsikan keharamannya. Telah diriwayatkan oleh para sahabat dan salaf soleh bahawa lagu boleh menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Lagu termasuk perkataan yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Ertinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". [Luqman: 6]
Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat ini berkata: "Demi Allah yang tiada tuhan selainNya, yang dimaksudkan adalah lagu".
Penafsiran seorang sahabat merupakan hujjah dan penafsirannya berada di peringkat tiga dalam tafsir, kerana pada dasarnya tafsir itu ada tiga. Penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an dengan hadis dan ketiga Penafsiran Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan bahawa penafsiran sahabat mempunyai undang-undang rafa '(dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam). Namun yang benar adalah bahawa penafsiran sahabat tidak mempunyai undang-undang rafa ', tetapi memang merupakan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.
Mendengar muzik dan lagu akan menjerumuskan kepada suatu yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haditsnya.
"Ertinya: Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat muzik".
Maksudnya, menghalalkan zina, khamr, sutera padahal ia adalah lelaki yang tidak boleh menggunakan sutera, dan menghalalkan alat-alat muzik. [Hadits Riwayat Bukhari dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari]
Berdasarkan hal ini saya menyampaikan nasihat kepada para saudaraku sesama muslim agar mengelakkan mendengar muzik dan janganlah sampai tertipu oleh beberapa pendapat yang menyatakan halalnya lagu dan alat-alat muzik, kerana dalil-dalil yang menyebutkan tentang haramnya muzik sangat jelas dan pasti.Sedangkan menyaksikan sinetron yang ada wanitanya adalah haram kerana boleh menyebabkan fitnah dan terpikat kepada perempuan. Rata-rata setiap sinetron membahayakan, meski tidak ada wanitanya atau wanita tidak melihat kepada lelaki, kerana pada umumnya sinetron adalah membahayakan masyarakat, baik dari segi perilakunya dan akhlaknya.
Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga kaum muslimin dari keburukannya dan agar memperbaiki pemerintah kaum muslimin, kerana kebaikan mereka akan memperbaiki kaum muslimin. Wallahu a'lam.
[Fatawal Mar'ah 1/106]
[Disalin dari kitab Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Penyusun Amin bin Yahya Al-Wazan Penerbitan Darul Haq. Penerjemah Amir Hamzah Fakhrudin]

HUKUM NASYID-NASYID ISLAMI

OlehSyaikh Muhammad Nashiruddin Al-AlbaniSoalanSyaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya: Banyak beredar di kalangan pemuda muslim kaset-kaset nasyid yang mereka sebut "an-nasyid Islamiyyah". Bagaimana sebenarnya permasalahan ini?
JawapanJika an-nasyid ini tidak disertai alat-alat muzik, maka saya katakan "pada dasarnya tidak mengapa", dengan syarat nasyid tersebut terlepas dari segala bentuk pelanggaran syari'at, seperti meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul kepada makhluk , demikian pula tidak boleh dijadikan kebiasaan (dalam mendengarkannya,-pent), kerana akan memalingkan generasi muslim dari membaca, mempelajari, dan merenungi Kitab Allah Azza wa Jalla yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya beliau bersabda.
"Ertinya: Barangsiapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan membaguskan suaranya, maka dia bukan dari golongan kami".[Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 5023 dan Muslim no. 232-234]
"Ertinya: Bacalah Al-Qur'an dan baguskanlah suaramu dengannya sebelum datang beberapa kaum yang tergesa-gesa mendapat balasan (upah bacaan), dan tidak sabar menanti untuk mendapatkan (pahalanya di akhirat kelak), maka bacalah Al-Qur'an dengan membaguskan suara (mu) dengannya ".
Lagipun, barangsiapa yang melihat perihal para sahabat Radhiyallahu 'anhum, dia tidak akan mendapati bahawa adanya annasyid-annasyid dalam kehidupan mereka, kerana mereka adalah generasi yang sungguh-sungguh dan bukan generasi hiburan.
[Al-Ashaalah, 17 hal. 70-71]
[Disalin ulang dari buku Biografi Syaikh Al-Albani Rahimahullah Mujaddid dan Ahli Hadits Abad Ini. Penyusun Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i]
WAJIB WASPADA DARI NASYID-NASYID DAN MELARANG JUAL BELI serta peredarannya
OlehSyaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Sesuatu yang sepatutnya diperhatikan ialah, adanya kaset-kaset berisi nasyid-nasyid paduan suara yang beredar dikalangan para pemuda aktivis Islam yang mereka namakan nasyid Islam, padahal itu termasuk nyanyian. Dan kadangkala nasyid tersebut mengandungi suara yang menggoda, dijual di pameran-pameran bersama kaset-kaset rakaman Al-Qur'an dan ceramah-ceramah agama.
Penamanaan nasyid ini dengan nasyid Islami adalah penamaan yang salah, kerana Islam tidak mensyariatkan nasyid bagi kita.Tetapi mensyariatkan kepada kita zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, dan belajar ilmu yang bermanfaat. Adapun nasyid itu termasuk agama (tata-cara) orang sufi ahli bid'ah, yakni orang-orang yang menjadikan perkara yang sia-sia dan permainan sebagai agamanya. Padahal menjadikan nasyid bahagian dari agama adalah tasyabbuh dengan orang-orang Nashara yang menjadikan nyanyian bersama, serta senandung sebagai sebahagian (ibadah) agama mereka.
Maka dari itu wajib (bagi kaum muslimin) agar waspada dari nasyid-nasyid ini, serta melarang peredaran serta penjualannya disamping kandungan isinya yang jelek, yakni menyebarkan fitnah berupa semangat yang terburu nafsu (kurang perhitungan), dan menaburkan benih perselisihan di antara kaum muslimin. Orang yang menyebar luaskan nasyid ini kadang berdalih bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah diperdengarkan disisi beliau syair-syair, dan beliau menikmatinya serta menetapkan (kebolehan) nya.
Maka jawabnya: Bahwa syair-syair yang diperdengarkan disisi beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bukanlah dilantunkan dengan paduan suara semacam nyanyian-nyanyian, dan tidak pula dinamakan nasyid-nasyid Islami, namun ia hanyalah syair-syair Arab yang merangkumi hukum-hukum dan tamtsil ( permisalan), penunjukan sifat keperwiraan dan kedermawanan.
Para sahabat melantunkannya secara sendirian lantaran makna yang terkandung di dalamnya. Mereka melantunkan sebagan syair ketika bekerja melelahkan, seperti membangun (masjid), berjalan di waktu malam saat safar (jihad). Maka perbuatan mereka ini menunjukkan atas kebolehan macam lantunan (syair) ini, dalam keadaan khas (seperti) ini. Bukannya dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu pendidikan dan dakwah! Sebagaimana hal ini merupakan kenyataan di zaman sekarang, yang mana para santri ditalqin (dilatih menghafal) nasyid-nasyid ini, lalu dikatakan sebagai nasyid-nasyid Islam. Ini merupakan perbuatan bid'ah dalam agama.Sedang ia merupakan agama kaum sufi ahli bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang dikenali menjadikan nasyid-nasyid sebagai sebahagian agama.
Maka wajib memperhatikan makar-makar ini. Kerana pada awalnya kejelekan itu bermula sedikit lalu berkembang lambat laun menjadi banyak, ketika tidak akan dibanteras pada saat kemuculannya.
[Al-Khuthabul Minbariyah, Syaih Shalih Al-Fauzan]
TIDAK ADA YANG NAMANYA NASYID-NASYID ISLAMI DALAM KITAB-KITAB SALAF
Soalan.Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya: Wahai syaikh, banyak dibicarakan tentang nasyid Islami. Ada yang berfatwa membolehkannya. Ada juga yang mengatakan bahawa ia sebagai pengganti kaset nyanyian. Bagaimana menurut pandangan anda?
JawapanPenamaan ini tidak benar. Ia adalah nama yang baru. Tidak ada penamaan nasyid-nasyid Islami dalam kitab para ulama salaf, serta ahlul ilmi yang pendapat mereka diambil kira. Dan sudah menjadi maklum bahawa kaum sufilah yang menjadikan nasyid-nasyid itu sebagai agama mereka dan inilah yang mereka sebut "sama" (nyanyian).
Pada masa kita ini, ketika banyak muncul kelompok dan golongan, maka masing-masing kelompok mempunyai nasyid yang mendorong semangat yang kadang mereka namakan nasyid-nasyid Islami. Penamaan ini adalah tidak benar. Dan tidak boleh mengambil nasyid-nasyid ini serta mengedarkannya dikalangan manusia. Wa billahit Taufiq.
[Majalah Ad-Dakwah Vol 1632, Tarikh 7-11-1416H]
[Disalin dari Majalah Al-Furqon, Edisi 06 Tahun IV. Penerbit Lajnah Dakwah Ma'had Al-Furqon, Alamat Maktabah Ma'had Al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik-Jatim]
HUKUM NASYID ATAU LAGU-LAGU yang bernafaskan Islam

OlehLajnah Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta.


SoalanLajnah Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya: Sesungguhnya kami mengetahui tentang haramnya nyanyian atau lagu dalam bentuknya yang ada pada saat ini kerana di dalamnya terkandung perkataan-perkataan yang tercela atau perkataan-perkataan lain yang sama sekali tidak mengandung manfaat yang diharapkan , sedangkan kami adalah pemuda muslim yang hatinya diterangi oleh Allah dengan cahaya kebenaran sehingga kami harus menukar kebiasaan itu. Maka kami memilih untuk mendengar lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya terkandung semangat yang menggelora, simpati dan lain sebagainya yang dapat menambah semangat dan rasa simpati kami. Nasyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam adalah rangkaian bait-bait syair yang disenandungkan oleh para pendakwah Islam (semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka) yang hendak disampaikan dalam bentuk nada seperti syair 'Saudaraku' karya Sayyid Quthub-rahimahullah-. Apa hukum lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya murni terkandung perkataan yang membangkitkan semangat dan rasa simpati, yang diucapkan oleh para pendakwah pada masa sekarang atau pada pada masa-masa lampau, di mana lagu-lagu tersebut menggambarkan tentang Islam dan mengajak para pendengarnya kepada keislaman.
Apakah boleh mendengar nasyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam tersebut jika lagu itu diiringi dengan suara rebana (gendang)?Sepanjang pengetahuan saya yang terhad ini, saya mendengar bahawa Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam-membolehkan kaum muslimin untuk memukul genderang pada malam pesta pernikahan sedangkan genderang merupakan alat muzik yang tidak ada bezanya dengan alat muzik yang lain? Mohon penjelasannya dan semoga Allah memberi petunjuk.
JawapanLembaga Fatwa menjelaskan sebagai berikut: anda benar mengatakan bahawa lagu-lagu yang bentuknya seperti sekarang ini hukumnya adalah haram kerana mengandungi kata-kata yang tercela dan tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan cenderung mengagungkan nafsu dan daya tarikan seksual, yang mengundang pendengarnya untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang diridlaiNya. Anda boleh menukar kebiasaan anda mendengar lagu-lagu seperti itu dengan nasyid atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam kerana di dalamnya terdapat hikmah, peringatan dan teladan (ibrah) yang mengobarkan semangat serta ghirah dalam beragama, membangkitkan rasa simpati, penjauhan diri dari segala macam bentuk keburukan.Seruannya dapat membangkitkan jiwa sang pelantun mahupun pendengarnya agar berlaku taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala-, merubah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap ketentuanNya menjadi perlindungan dengan syari'at serta berjihad di jalanNya.
Tetapi tidak boleh menjadikan nasyid itu sebagai suatu yang wajib untuk dirinya dan sebagai kebiasaan, cukup dilakukan pada saat-saat tertentu ketika hhal itu diperlukan seperti pada saat pesta pernikahan, selamatan sebelum melakukan perjalanan di jalan Allah (berjihad), atau acara-acara seperti itu Nasyid ini boleh juga dilantunkan guna membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatan yang baik ketika jiwa sedang tidak bergairah dan hilang semangat. Juga pada saat jiwa terdorong untuk berbuat buruk, maka nasyid atau lagu-lagu Islami tersebut boleh dilantunkan untuk mencegah dan mengelak dari keburukan.
Namun lebih baik seseorang menghindari hal-hal yang membawanya kepada keburukan dengan membaca Al-Qur'an, mengingati Allah dan mengamalkan hadis-hadis Nabi, kerana sesungguhnya hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi jiwa serta lebih menguatkan dan menenangkan hati, sebagaimana firman Allah .
"Ertinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. " [Az-Zumar: 23]
Dalam ayat lain Allah berfirman.
"Ertinya: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik." [Ar-Rad: 28-29]
Sudah menjadi kebiasaan para sahabat untuk menjadikah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai penolong mereka dengan cara menghafal, mempelajari serta mengamalkannya. Selain itu mereka juga mempunyai nasyid-nasyid dan nyanyian yang mereka lantunkan seperti saat mereka menggali parit Khandaq, membina masjid-masjid dan saat mereka menuju medan pertempuran (jihad) atau pada kesempatan lain di mana lagu itu diperlukan tanpa menjadikannya sebagai syiar atau semboyan, tetapi hanya dijadikan sebagai pendorong dan pengobar semangat juang mereka.
Sedangkan genderang dan alat-alat muzik lain tidak boleh digunakan untuk mengiringi nasyid-nasyid tersebut kerana Nabi-Shollallaahu'alaihi wa sallam-dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus.Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.
[Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah, 4/532-534]
[Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Jurasiy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq]

HUKUM SANDIWARA ISLAMI DAN NASYID ISLAMI

OlehSyaikh DR Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan

Soalan.Syaikh DR Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan ditanya: Apa hukum sandiwara Islami, dan nasyid-nasyid yang dinamakn nasyid Islami, yang hal ini dilakukan oleh sebahagian pemuda di pusat-pusat hiburan selama musim panas?
JawapanSandiwara [1], saya katakan tidak boleh kerana.
Pertama: Di dalamnya melalaikan orang yang hadir [2] sebab mereka memperhatikan gerakan-gerakan pemain sandiwara dan mereka senang (tertawa) [3]. Sandiwara itu biasanya dimaksudkan untuk hiburan, sehingga melalaikan orang yang menyaksikan. Ini dari satu sisi.
Kedua: Individu-individu yang ditiru, kadang-kadang berasal dari tokoh Islam, seperti sahabat. Hal ini dianggap sebagai sikap meremehkan mereka [4], baik si pemain merasa atau tidak.Contoh: anak kecil atau seseorang yang sangat tidak sesuai, meniru ulama atau sahabat. Ini tidak boleh. Kalau ada seseorang datang meniru kamu, berjalan seperti jalanmu, apakah engkau redha dengan hal ini? Bukankah sikap ini digolongkan sebagai sikap merendahkan terhadap kamu? Walaupun orang yang meniru tersebut bermaksud baik menurut sangkaannya. Tetapi setiap individu tidak akan rela terhadap seseorang yang merendahkan dirinya.
Ketiga: Yang ini sangat berbahaya, sebahagian mereka meniru peribadi kafir seperti Abu Jahal atau Fir'aun dan selain mereka.Dia berkata-kata yang kufur yang menurut dugaannya dia hendak membantah kekufurannya, atau ingin menjelaskan bagaimana keadaan jahiliyah. Ini adalah tasyabuh (meniru). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang tasyabuh dengan orang-orang musyrik dan kufur [5] baik meniru (menyerupai) kepribadian maupun perkataannya. Dakwah dengan cara ini dilarang karena tidak ada petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam serta bukan dari salafu ash soleh mahupun penggunaan kaum muslimin.Model-model sandiwara ini tidak dikenali kecuali dari luar Islam.Masuk kepada kita dengan nama dakwah Islam, dan dianggap sebagai sarana-sarana dakwah. Ini tidak benar kerana sarana dakwah adalah tauqifiyah (ittiba '). Cukup dengan yang dibawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak perlu jalan seperti ini. [6]. Bahwasanya dakwah akan tetap menang dalam kurun waktu yang berbeza-beza. Tanpa adanya model-model sandiwara ini.Tatkala cara ini (sandiwara) datang tidaklah menampakkan kebaikan kepada manusia sedikitpun, dan tidak boleh mempengaruhinya. Hal itu menunjukkan bahawa cara ini (sandiwara) adalah perkara negatif dan tidak ada faedahnya sedikitpun. Bahkan di dalamnya terdapat hal-hal yang membahayakan.
Lalu jika ada orang yang berkata, 'Sesungguhnya Malaikat itu menyerupai bentuk anak Adam.
Kami jawab, 'Malaikat-malaikat itu datang dalam bentuk anak Adam, kerana manusia tidak mampu melihat dalam bentuknya yang asli. Ini merupakan kebaikan bagi manusia. Sebab jika malaikat datang dengan bentuk mereka yang sebenarnya, maka manusia tidak akan mampu berbicara dengan mereka dan tidak boleh melihat kepada mereka. [7] Para malaikat tatkala menyerupai bentuk manusia tidak bermaksud bermain sandiwara sebagaimana yang mereka inginkan. Malaikat itu menyerupai manusia dalam rangka memperbaiki. Kerana malaikat mempunyai bentuk sendiri yang berbeza dari manusia. Adapun manusia maka bagaimana bentuk seseorang itu berubah kepada bentuk manusia yang lain. Apa yang mendorong kepada perubahan ini?
[Disalin dari kitab Al-Ajwibatu Al-Mufidah An-As'illah Al-Manahij Al-Jadidah, Edisi Indonesia Menepis Penyimpangan Manhaj Dakwah, Pengumpul Risalah Abu Abdillah Jamal bin Farihah Al-Haritsi, Penerbit Yayasan Al-Madinah, penterjemah Muhaimin]__________Foote Note[1]. Syaikh Bakar Abu Zaid berkata dalam kitabnya At-Tamtsil, 'Hadiran sandiwara awalnya adalah bentuk ibadah non-Islam.Sebahagian ahlu ilmi menguatkan, bahawa inti sandiwara itu adalah sebahagian dari syiar-syiar ibadah penyembah berhala di Greece. (Hal 18).
Syaikh Al-Islam berkata dalam kitabnya Iqtidha Sirath Al-Mustaqim (191 / cet. Darul Hadits) tentang apa yang dikerjakan kaum Nashara pada hari raya mereka yang disebut 'Hari rayanya orang-orang yang berkepala udang "(id asy-Sya'anin) : "Mereka keluar pada hari raya dengan membawa daun zaitun dan sejenisnya, dan mereka menyangka sikapdemikian itu menyerupai apa yang ada pada Al-Masih 'Alaiahis Sallam. Hal ini telah dinukilkan oleh Syeikh Bakar Abu Zaid dalam At-Tamtsil. Syaikh Bakar mengisyaratkan tentang hal itu dalam kitabnya hal. 27-28: "Engkau telah mengetahui bahawa sandiwara itu tak ada hubungannya dengan sejarah kaum muslimin pada generasi yang pertama (utama). Kedatangannya tak disangka-sangka pada masa sekurang-kurangnya orang yang berilmu, yakni pada abad 14H. Kemudian disambut dengan mendirikan rumah-rumah hiburan dan gedung-gedung sandiwara, serta merta berpindahlah dari tempat-tempat ibadah kaum Nashara kepada sekumpulan pelaku sandiwara Islami di sekolah-sekolah daripada sebahagian jamaah Islam.
[Saya (Abu Abdillah) berkata: Contohnya Ikhwanul Muslimin "]
Apabila engkau memaklumi hal ini, maka ketahuilah bahawa kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip Islam yang mengangkat ahlinya kepada darjat mulia dan sempurna tentu menuntut penolakan dengan cara itu. Sebagaimana diketahui, bahawa suatu amal mungkin termasuk sebagai ibadah, atau boleh jadi termasuk sebagai adat. Maka asal ibadah, tidaklah disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan asal adat adalah tidak dilarang kecuali apa yang telah Allah larang. Oleh kerana itu sandiwara Islami itu tidak boleh diadakan sebagai jalan ibadah, atau pun sebagai sebahagian dari kebiasaan atau adat yang mengandungi unsur permainan dan hiburan.
Sandiwara Islami tidak ditetapkan dalam syariat, dia jalan yang baru. Sebahagian dari keseluruhan ajaran Islam adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,' Barangsiapa yang membikin perkara-perkara baru dalam urusan kami (Islam), yang perkara itu buka dari Islam maka tertolak '.Kerana itu, apa yang telah dilihat pada beberapa sekolahan atau kampus-kampus, yakni adanya permainan sandiwara Islami maka sesungguhnya itu adalah sandiwara bid'ah, kerana telah diketahui asalnya. amalan tersebut bagi kaum muslimin adalah perkara yang keluar dari daerah yang ditentukan berdasarkan dalil syar'i.
Ini kerana amalan tersebut merupakan satu bentuk ibadah penyembah berhala dari Greece dan ahlu bid'ah Nashara, maka tak ada dasarnya dalam Islam secara mutlak. Jadi amalan itu adalah perkara baru dalam Islam dan setiap perkara baru dalam Islam adalah bid'ah yang menyerupai syariah. Nama-nama yang pas untuk istilah itu berdasar syariat Islam adalah 'Sandiwara Bid'ah'.
Apabila sandiwara ini dimasukkan sebagai adat, maka hal itu menyerupai musuh-musuh Allah (kafir). Sedangkan kita telah dilarang menyerupai mereka. Sementara perkara itu tidak dikenali kecuali dari mereka.
Saya (Abu Abdillah) berkata, "Sesungguhnya; 'Sandiwara Islami', sebagaimana yang mereka namakan-hanya terdapat di pusat-pusat hiburan selama musim panas dan sekolah-skolah, dianggap sebagai salah satu kaedah dakwan dan cara mempengaruhi para pemuda. Ini merupakan akal-akalan mereka, yang secara syara tertolak. Padahal cara dan kaedah dakwah kepada Allah tauqifiyah (ittiba), maka tidak ada hak bagi seseorang untuk membikin sesuatu (untuk ibadah) dari dirinya. Saya tidak akan membicarakan masalah sarana dakwah secara panjang lebar.
Jika ada orang yang berkata, 'Sesungguhnya cara-cara berdakwah merupakan sebahagian daripada mashalihul Mursalah'. Kami jawab, 'Apakah syariah meremehkan segala kebaikan bagi hamba-hambanya?
Jawapannya terdapat dalam keterangan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, sebagai berikut, 'Secara ringkas bahawa syariah tidak meremehkan kebaikan (maslahah) sama sekali, bahkan Allah Ta'ala telah menyempurnakan dien nikmatNya bagi kita. Jadi tidak ada yang mendekatkan diri ke syurga kecuali kita telah diperintahkan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melakukannya. Beliau telah meninggalkan kita di atas lembaran yang putih bersih. Malamnya seprti siangnya, tidak menyimpang daripadanya melainkan orang yang binasa. [Dinukil dari kitab: Hujaju Al-Qawiyyah Ala Anna Wasa'ila ad-Da'wah Tauqifiyah karya Syaikh Abdussallam bin Barjas hal. 40]
Saya (Abu Abdillah) berkata, 'Apabila sejumlah besar dari berbagai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bertaubat kepada al-haq dengan jalan yang syar'i dan memang harus demikian. Maka mengapa seorang da'i mencari jalan yang tidak terdapat di dalam syara '? Lagipun bahawa sesungguhnya apa yang terdapat dalam syara 'sesungguhnya telah mencukupi untuk memperoleh tujuan dakwah kepada Allah. Yakni menjadikan ahlu maksiat bertaubat dan orang-orang yang tersesat mendapat petunjuk. Hendaklah para da'i melapangkan dirinya tatkala berdakwah kepada Allah dengan cara yang para sahabat melapangkan diri mereka di atasnya.Sesungguhnya mereka kembali menuju kepada ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya kamu akan menciptakan perkara yang baru dan akan diciptakan perkara baru untuk kalian, Maka, apabila kamu melihat perkara yang baru, wajib ke atas kamu berpegang dengan perkara yang pertama (Rasulullah dan para sahabat)'. Ibnu Mas'ud berkata pula, 'Hati-hati kalian terhadap bid'ah, hati-hati kalian terhadap berlebih-lebihan, hati-hati kalian terhadap berdalam-dalaman dan wajib kalian berpegang teguh dengan generasi yang dahulu'. [Dinukil dari kitab: Hujaju Al-Qawiyyah Ala Anna Wasa'ila ad-Da'wah Tauqifiyah karya Syaikh Abdussallam bin Barjas hal. 43]
Syaikh Abdussalam berkata, 'Sesungguhnya menentukan kebaikan dalam suatu perkara adalah sukar sekali. Kadang-kadang seorang pemerhati menyengka bahawa ini adalah maslahah, padahal ini, sesungguhnya yang berkuasa menentukan kemaslahatan adalah ahlu ilmi. Merekalah yang dipenuhi keadilan dan bashirah, yang sentiasa mewujudkan undang-undang syariah serta kebaikan-kebaikan. Oleh kerana itu suatu masalah butuh sikap hati-hati yang besar dan sangat waspada dari penguasaan hawa nafsu jika menghendaki sesuatu yang baik. Hawa nafsu sering menghiasi sesuatu yang rosak menjadi tampak baik, sehingga banyak orang tertipu. Padahal bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu bagaimana para muqallid (orang yang taklid) itu boleh dikuasai dengan sangkaan kemudian menentukan bahawa ini adalah maslahah? Bukankah ini merupakan sikap lancang terhadap dien dan sikap nakal terhadap hukum syar'i dengan tanpa keyakinan?(Hal 45)
Dia Abdussalam menukil juga dari Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri rahimaullah, katanya: Sesungguhnya memasukkan sandiwara dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala bukanlah dari sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bukan dari sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Melainkan termasuk perkara baru pada zaman kita. Dan sungguh Rasulullah telah memperingatkan dari perkara-perkara yang baru, memerintahkan untuk menolaknya, serta mengabarkannya bahawa perkara baru itu adalah buruk dan sesat "(hal. 45)
[2]. Di dalamnya mengandungi unsur mensia-siakan masa. Orang Islam akan diminta pertanggungjawabannya terhadap waktunya.Dia dituntut untuk memelihara dan mengambil faedah dari waktunya, untuk mengamalkan apa-apa yang diredhai oleh Allah Ta'ala, sehingga manfaatnya kembali kepadanya baik di dunia mahupun di akhirat. Sebagaimana hadis Abu Barzah Al-Aslamy, dia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah,
"Ertinya: Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan.tentang hartanya dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia infakkan. tentang badannya untuk apa dia kerahkan. [Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi 2417 dan dia mensahihkannya]
[3]. Umumnya sandiwara itu dusta. Bisa jadi memberi pengaruh bagi orang yang hadir dan menyaksikan atau memikat perhatian mereka atau bahkan membuat mereka tertawa. Itu sebahagian dari cerita-cerita khayalan. Sungguh telah ada ancaman dari Rasulullah bagi orang yang berdusta untuk menertawakan manusia dengan ancaman yang keras. Yakni dari Muawiyah bin Haidah Radhiyallahu 'anhu bahawasanya Rasulullah bersabda,
"Ertinya: Celaka bagi orang-orang yang bercakap (mengkhabarkan) sedangkan dia dusta (dalam pembicaraannya) supaya suatu kaum tertawa maka celakalah bagi dia, celakalah bagi dia". [Hadith Hasan, dikeluarkan oleh Hakim (I/46), Ahmad (V / 3-5) dan At-Tirmidzi (2315)]
Mengiringi hadis ini Syaikh Islam berkata, 'Dan sungguh Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya dusta itu tidak benar baik sungguh-sungguh mahupun bercanda"Adapun apabila dusta itu menimbulkan permusuhan ke atas kaum muslimin dan membahayakan atas dien tentu lebih keras lagi larangannya. Bagaimanapun pelakunya yang mentertawakan suatu kaum dengan perkara yang dusta berhak mendapat hukuman secara syar'i yang boleh menghalang dari perbuatannya itu. [Majmu Fatawa (32/256)]
Tentang cerita-cerita, sungguh ulama 'salaf membenci cerita-cerita dan majlis-majlis cerita. Mereka memberi amaran segala peringatan dan memerangi para narator (pencerita) dengan berbagai cara. Dari kitab Al-Mudzakir wa At-Tadzkin wa Adz-Dzikr karya Ibnu Abi Ashim, tahqiq khlaid Al-Ridadi (hal. 26). Ibnu Ashim telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, bahawa Ali Radhiyallahu; anhu melihat seseorang bercerita, maka dia berkata, Apakah engkau tahu tentang naskh (ayat yang menghapuskan) dan mansukh (yang dibuang)? Maka dia (pencerita itu) menjawab, Tidak. Ali berkata, Binasa engkau dan engkau telah membinasakan mereka. [Al-Mudzakir wa At-tadzkir hal. 82]
Imam Malik berkata, Sungguh saya benci cerita-cerita di masjid.Saya memandang berbahaya ikut bermajlis dengan mereka.Sesungguhnya cerita-cerita itu bid'ah.
Dari Salim berkata, "Bahawa Ibnu Umar bertemu dengan orang yang keluar dari masjid, maka dia berkata, 'Tidak ada factor yang menyebabkan aku keluar (dari masjid) kecuali suara narrator kalian ini". Imam Ahmad berkata, Manusia yang paling dusta adalah para perawi dan orang yang paling banyak bertanya (dengan soalan yang tidak ada faedahnya). Kemudian ditanyakan padanya (Imam Ahmad), Adakah anda menghadiri majlis mereka? Dia menjawab, Tidak. [Dinukil dari kitab Al-Bida wa Al-Hawadith karya At-Turtusyi, hal 109-112]
[4]. Salah satu nama sandiwara iaitu: Al-Muhakkah, yakni meniru seseorang dalam gerakan-gerakannya. Telah datang hadis sahih yang mencela orang yang menirukan gerakan seseorang, dan larangan dari yang demikian itu, dari Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, 'Sungguh saya tidak suka meniru seseorang dan sungguh bagi saya seperti ini dan seperti ini'. Sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad (6/136-206), At-Tirmidzi (2503).
[5] Hadis yang melarang menyerupai orang-orang musyrik dan kafir telah tersebar, diantaranya sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,' Selisihilah orang-orang Yahudi dan Nashara .. '[Taqrib Ibnu Hibban (2186)],' Berbezalah dengan orang- orang musyrik ... '[Muslim (259)], 'Berbezalah dengan orang-orang Majusi ..' [Muslim (260)]
[6]. Telah terbit sebuah kitab dengan judul Al-Hujaj Al-Qawiyyah 'Ala Anna Wasa'ilah Da'wah Taufiqiyyah karya Syaikh Abdussallam bin Barjas bin Abdulkarim. Sebuah kitab yang bagus pembahasannya, kami nasihatkan supaya membaca kitab tersebt.
sumber: http://almanhaj.or.id
[7]. Kemudian sungguh malaikat itu tidak meniru perkataan seseorang yang diserupai bentuknya, dan tidak berjalan seperti jalannya atau gerakan-gerakan lain yang dilakukan orang yang diseruapinya.

No comments:

Post a Comment