EVENT TICKET

Monday, March 19, 2012

Membongkar kebid'ahan dan penyimpangan, satu tugas pengembang ilmu

Membongkar kebid'ahan dan penyimpangan, satu tugas pengembang ilmu


Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
يحمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفون تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين
Ilmu ini akan dipikul orang-orang yang adil dari setiap generasi.Mereka menolak tahrif orang yang melampaui batas, menolak intihaal ahli kebatilan dan ta'wil orang bodoh.
TAKHRIJ HADISHadis ini diriwayatkan dari jalan periwayatan yang banyak, antaranya:1. Riwayat Ibrahim bin Abdirrahman Al-'Udzri secara mursal [1] Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu' Adi dalam Al Kamil, Al Baihaqi dalam As Sunan Al-Kubra 10/209, dan Ibnu 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq 2/233. Mereka meriwayatkan dari jalan Al-Walid bin Muslim dari Ibrahim bin Abdirrahman dari orang tsiqah dari para gurunya dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Demikian juga ada jalan periwayatan lain dari Ibrahim ini, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats Tsiqah, Ibnu 'Adi dalam Al Kamil, Abu Nu'aim dalam Ma'rifat As Shahabah 1/53, Ibnu Abdil Barr dalam At Tamhid 1/59, al Khathib dalam Syaraf Ashhabil Hadits, hal. 29 dan Ibnu 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq 2/233 dari jalan Mu'an bin Rifa'ah As Salami.
Demikian juga Al Uqaili dalam Adh Dhu'afa '4/256, Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh Wat Ta'dil 2/17 meriwayatkan darinya.
2. Riwayat sahabat Usamah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam Syaraf Ashhabil Hadis, hal 28 dengan sanad yang lemah.
3. Daripada Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al Khathib dalam kitab Syaraf Ashhabil, hadis hal. 28 dengan sanadnya dari Abu Shalih Abdullah bin Shalih dari Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Mas'ud. Abu Shalih seorang shaduq katsirul ghaladz [2] (teliti dalam menulis namun memiliki kelalaian).
4. Riwayat Ali bin Abi Talib yang dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi dalam Al Kamil dengan sanad mu'dhal [3].
5. Daripada Abu Umamah Al Bahili yang dikeluarkan oleh Al Uqaili dalam Adh Dhu'afa ', Ibnu' Adi dalam Al Kamil dengan sanad yang lemah.
6. Riwayat Mu'adz bin Al Jabal yang dikeluarkan oleh Al Khathib dalam Syaraf Ashhabil Hadits, hal. 11 dengan sanad yang lemah sekali.
7. Daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan dari beliau melalui tiga jalan.a. Jalan periwayatan Abu Hazim Salman Al Asyja'i yang dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi dalam Al Kamil. Dalam sanadnya ada Yazid bin Kisan seorang yang shaduq yukhti. [4]b. Jalan periwayatan Abu Shalih Al Asy'ari yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam Al Kamil dan Al Khathib dalam Syaraf Ashhabil Hadis, hal 28 dengan sanad yang agak lemah.c. Jalan periwayatan Abu Qubail Huyaiy bin Hani 'yang dikeluarkan oleh Al Bazar dalam Kasyful Astar, 1/86 dan Al Uqaili dalam Adh Dhu'afa dengan sanad yang lemah sekali.
8. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi dengan sanad yang lemah sekali.
9. Daripada Abdullah bin Amr bin Al 'Ash yang diriwayatkan oleh Al' Uqaili dalam Adh Dhu'afa ', dengan sanad yang lemah sekali.
10. Daripada Jabir bin Abdillah, disebutkan oleh al-Iraqi dalam At Taqyid Wal Idhah, hal. 139 belum dapat diketahui sanadnya.
11. Riwayat Ibnu Abbas disebutkan As Sakhawi dalam Fathul Mughits, 1/294 dan tidak diketahui sanadnya. [5]
Kesimpulannya.Syaikh Abdul Aziz Ali Abdillathif menyatakan, "Sanad yang lemah sekali hanya ada pada riwayat Mu'adz bin Jabal, riwayat Al Bazzar dan 'Uqaili, dari jalan periwayatan Abu Qubail dari hadits Abu Hurairah, riwayat Abdilah bin Umar dan Abdullah bin' Amr. Yang lainnya kelemahannya tidak berat. "[6]
Hadis ini disahihkan Imam Ahmad dan dilemahkan oleh Imam Al Iraqi. Yang rajih, hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya jalan periwayatan, sebagaimana dinyatakan Syaikh Ali Hasan Al Halabi, dalam kitab beliau At Tashfiyah Wat Tarbiyah, hal. 24 dan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali dalam Hilyatul' Alim Al Mu'alim Wa Bulghatit Thalib Al Muta'allim, hal. 77. Wallahu a'lam.
SYARAH KOSA KATA• يحمل هذا العلم: ilmu disini ialah ilmu kitab dan sunnah atau agama.Dinyatakan oleh Imam yang mulia Muhammad bin Sirin, "Sesungguhnya ilmu ini ialah agama. Maka lihatlah, dari siapa kamu mengambil agama kamu. "[7]
• من كل خلف عدله: bermakna, ilmu kitab dan sunnah ini akan dibawa pada setiap generasi yang datang setelah Salaf oleh orang yang 'adil [8] daripada mereka. Ibnul Qayim menyatakan, "Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhabarkan, bahawa ilmu yang dibawanya akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari umatnya pada setiap generasi, sehingga tidak terlantar dan hilang." [9] Kemudian yang dimaksud orang adil disini ialah para ulama pewaris para nabi, yang bertugas di atas tiga perkara. Iaitu, menolak sikap ghuluw (melampaui batas), menghancurkan kebatilan dan membongkar kebodohan, sebagaimana dalam hadis di atas. [10]
• ينفون تحريف الغالين: bermakna menolak perubahan orang yang melampaui batas dalam permasalahan agama.
Tahrif, adalah berpaling dari kedudukan dan kebenaran kepada yang lain [11]. Tahrif ini terbahagi kepada dua, iaitu tahrif lafaz dan tahrif makna. Tahrif makna inilah yang dinamakan oleh ahli bid'ah sebagai ta'wil.
Ibnul Qayyim menyatakan, tahrif terbahagi kepada dua, (iaitu) tahrif lafdzi dan tahrif maknawi. Tahrif lafdzi bermakna merubahnya, adakalanya dengan penambahan atau pengurangan lafaz atau dengan perubahan harakat I'rob atau perubahan selain i'robnya.Demikian ini empat bahagian tahrif lafaz. Al Jahmiyah dan Rafidhah melakukan itu semua, namun mereka hanya melakukan tahrif terhadap nas hadis dan tidak boleh melakukannya pada lafaz Al-Quran. Walaupun demikian Rafidhah tetap banyak melakukannya terhadap lafazd Al-Quran dan menuduh Ahlus Sunnah yang melakukan perubahan Al-Quran.
Lalu Ibnul Qayyim menyatakan, adapun tahrif maknawi ialah tahrif yang mereka tampakkan dan kembangkan dengan nama ta'wil.Demikian ini merupakan istilah yang salah, diada-adakan dan tidak pernah digunakan dalam bahasa Arab. Ta'wil ini bermakna memalingkan makna dari yang semestinya. Hakikatnya, ialah memberikan kepada lafaz makna lain dengan adanya sedikit kesamaan diantara makna asal dan makna ta'wil tersebut. [12]
• و انتحال المبطلين: membongkar kedustaan ​​ahli bathil, kerana intihal.Ertinya, bila seseorang mendakwa (mendakwa) sesuatu untuk dirinya secara dusta, baik berupa sya'ir atau perkataan, padahal itu milik orang lain.
• و تأويل الجاهلين: menolak takwil orang yang melakukannya tanpa dasar ilmu dan pemahaman terhadap ayat dan hadis Nabi, lalu memalingkannya dari zahir lafaznya. [13]
SYARAH HADITSDalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para ulama setelah meninggalnya para nabi dan rasul.Mereka memberi petunjuk kepada orang tersesat kepada petunjuk dan membuat mereka dapat melihat kebenaran agama Allah secara benar. Berapa banyak orang yang tertolong dengan sebab ajaran dan perjuangan dakwah mereka. Alangkah baiknya pengaruh mereka terhadap masyarakat dan umat ini.
Demikianlah tugas para ulama pengembang ilmu. Mereka harus menjaga agama Islam dan umatnya dari seluruh kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Mereka menjaganya dari perpecahan dan kerosakan akibat hal-hal tersebut.
Namun apa yang mereka terima? Cercaan, keganasan dan berbagai kecaman datang silih berganti. Mereka dikritik sebagai pemecah belah umat, peruncing perbezaan umat, suka memfitnah dan segudang tuduhan lain. Itulah segala risiko, dari tugas pengembang ilmu yang mereka peroleh. Mereka tetap melaksanakan tugas menjaga agama dan umat ini dari perpecahan dan kehancuran, dengan mencurahkan kasih-sayangnya agar umat ini hidup di bawah lindungannya. Mereka hentikan para penyesat dan musuh Allah dari kegiatan pemurtadan dan penyesatan umat, dengan beramar makruf nahi mungkar, mengajak manusia bertauhid dan menjauhi segala kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat.Merekalah yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat, menegakkan tiang, kekuatan dan kejayaan Islam atas agama yang lain dan menghancurkan hawa nafsu, kebidahan, kefajiran dan maksiat.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Para ulama mempunyai kewajipan atas umat untuk menjaga dan menyampaikan agama ini.Jika mereka tidak menyampaikan ilmu agama ini kepada mereka atau melalaikan tugas menjaga agama, maka demikian itu merupakan kezaliman yang paling besar terhadap kaum muslimin.Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
إن الذين يكتمون مآأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. [Al-Baqarah: 159].
Hal ini, kerana kesan buruk (bahaya) dari menyembunyikan ilmu mereka, dapat dilihat kepada binatang dan yang lain. Sehingga semua melaknat mereka termasuk para binatang. "[14]
Oleh sebab itu para ulama salaf sentiasa membongkar dan menjelaskan kepada umat, tentang kebid'ahan dan para ahlinya.Tidak cukup hanya disitu, bahkan memperingatkan fitnah dan bahaya mereka terhadap persatuan dan kesatuan umat Islam.Lihatlah apa yang dinyatakan imam ahli sunnah Ibnul Qayim, ketika berbicara tentang sikap para salaf terhadap kebid'ahan. Beliau rahimahullah berkata, "" Pengingkaran para salaf dan imam mereka semakin keras terhadap kebidahan. Mereka membantah pelakunya dari segala penjuru dunia dan amaran dengan keras fitnah ahli bid'ah. Sampai pengingkaran mereka terhadap kebida'han melebihi pengingkaran mereka terhadap kekejian, kezaliman dan permusuhan. Kerana bahaya kebid'ahan, kehancuran agama dan penentangannya lebih besar. "[15]
Lihatlah wahai saudaraku kaum muslimin, bagaimana para ulama berusaha menjaga agama dan umat Islam dengan mengerahkan segenap kemampuannya membongkar kesalahan dan kebid'ahan yang ada! Semua itu, kerana bahaya dan implikasi bid'ah yang demikian mengerikan terhadap persatuan dan kesatuan kaum muslimin.
Jadi membongkar penyimpangan agama, bukanlah memecah persatuan umat dan memperuncing perselisihannya. Namun itu sangat membantu kaum muslimin merapikan barisannya menuju kesatuan dan kejayaan Islam di muka bumi ini. Demikian ini dapat dilihat dalam sejarah kaum muslimin yang sangat panjang, sejak masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam hingga saat ini.
Membongkar kesalahan dan penyimpangan agama, merupakan perkara penting dan menjadi tugas mulia para pengembang ilmu.Juga menjadi nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Sehingga umat dapat memahami kesalahan mereka, lalu dapat memperbaikinya agar lebih baik dan sempurna.
Memang demikianlah yang disinyalir dalam hadis yang mulia ini, yang tentunya juga menunjukkan keutamaan dan ilmu mereka.
Imam Ibnul Qayim menyatakan: Hadis ini menunjukkan sanjungan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap para ulama yang membawa ilmu warisannya. Ilmu ini diisyaratkan beliau n dalam sabdanya:
(هذا العلم). Semua pengembang ilmu yang disebutkan itu mesti seorang yang 'adil. Oleh kerana itu, sudah terkenal di kalangan umat ini sifat 'adil para penukil dan pemegang ilmu tersebut, tanpa ada keraguan dan kebimbangan lagi.
Sudah pasti, setiap orang yang telah di sanjung Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak didapati jarh (celaan) pada mereka. Sehingga seluruh para imam yang telah terkenal sebagai periwayat ilmu nabawi dan warisannya, adalah orang-orang yang 'adil dengan sanjungan (ta'dil) Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam. Oleh kerana itu, tidaklah diterima celaan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain.
Bebeda dengan orang yang terkenal dari kalangan umat ini dengan sifat tercela dan buruk. Semisal tokoh ahli bid'ah dan yang mengikuti mereka dari orang yang diragukan keshalihanya. Kerana mereka, menurut umat ini bukan termasuk pengembang ilmu nabawi. Sehingga, tidaklah memikul ilmu Rasulullah n, kecuali orang yang 'adil.
Namun kadang-kadang, terdapat kesalahan dalam memahami istilah 'adil ini. Sehingga menganggap, bahawa yang dimaksudkan ialah orang yang tidak mempunyai dosa. Sesungguhnya, tidaklah demikian. Yang benar ialah bermakna 'adil, dipercayai atas agama ini. [16]
Maka, demikian, kerana mereka merupakan pewaris para nabi dan rasul, sebagaimana dinyatakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pula dirham, namun mewarisi ilmu.Sehingga siapa yang telah mengambilnya, bererti telah mengambil bahagian yang sempurna. [17]
Sungguh aneh bila seseorang yang berusaha meluruskan kesalahan sekelompok kaum muslimin atau jemaah, lalu dianggapnya sebagai penyebar fitnah, pemecah persatuan dan persaudaraan Islam. Bahkan lebih dari itu, mereka harus diteror dengan pelbagai celaan dan makian serta tuduhan tanpa bukti dan keterangan jelas, seperti gelaran, sebagai agen Amerika dan Yahudi, penjilat kerajaan, atau bodoh tidak mengenal fiqh waqi 'dan lain-lain. Sungguh suatu tuduhan yang keji dan tak berperi-kemanusiaan, apalagi sesuai dengan syari'at. Tuduhan yang tidak mungkin akan keluar dari seseorang yang mengerti hak pengembang ilmu. Layak dan pantaskah tuduhan ini ditujukan kepada orang yang membongkar penyimpangan suatu jamaah atau sekelompok kaum muslimin, agar semua sedar dan kembali bertaubat kepada Allah l?! Sungguh tidak pantas dan teramat sangat tidak pantas.
Demikianlah sunnatullah yang bakal menimpa penegak kebenaran, dari para rasul dan nabi, serta para pengikut mereka.
ولن تجد لسنة الله تبديلا
Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. [Al Ahzab: 62].
Hujatan dan gelaran buruk telah menimpa para ulama Ahlu Sunnah sejak zaman dahulu. Imam Abu Uthman Ash Shabuni menjelaskan, "Saya melihat sikap ahli bid'ah dalam memberi gelaran-gelaran buruk kepada Ahlu Sunnah merupakan sikap meniru cara kaum musyrikin terhadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka (kaum musyrikin) telah telah menggelari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pelbagai gelaran. Sebahagian mereka menggelarinya sebagai tukang tukang sihir. Ada yang memberi gelaran dengan gelaran dukun, sya'ir, orang gila, kesurupan, pembual dan pendusta. Padahal beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat jauh dan suci dari aib-aib tersebut. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, semata-mata hanyalah seorang Rasul dan Nabi yang terpilih. Allah berfirman.
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا
Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; kerana itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat mencari jalan (yang benar). [Al Isra: 48].
Demikian juga ahli bid'ah-semoga Allah Azza wa Jalla menghina mereka-telah memberikan gelaran yang banyak terhadap para ulama perawi hadis Nabi, orang yang menyampaikannya kepada orang lain dan pengikut sunnah Rasulullah n. Sebahagian mereka menggelarinya dengan gelaran hasyawiyah. Yang lain menggelarnya dengan gelaran musyabihah, nabitah, nashibah dan jabariyah. Padahal Ashhabul Hadis sendiri amatlah terjaga, jauh dan bersih dari aib celaan ini. Mereka tak lain adalah pengikut sunnah yang terang, pemilik peri kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berjalan di jalan yang lurus dan di atas hujjah yang kukuh dan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufiq kepada mereka untuk mengikuti kitab, wahyu dan kalamNya. Mereka mendapatkan taufiq juga dalam mengikuti Rasulullah atas seluruh haditsnya. Hadis-hadis beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengandungi perintah kepada umatnya untuk berbuat kemakrufan dalam perkataan dan perbuatan, mengandungi larangan dari seluruh kemungkaran.
Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka untuk berpegang teguh dan mengambil petunjuk kepada perilaku dan sunnah beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Juga melapangkan dada mereka untuk mencintai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, para imam syari'at dan para ulamanya. Maka, barangsiapa yang mencintai satu kaum, maka ia bersama mereka pada hari kiamat nanti, dengan dasar sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.
المرء مع من أحب
Sesorang itu bersama orang yang dicintainya. [18]
Hadits yang mulia ini juga menjelaskan bahaya tahrif yang dilakukan seseorang yang melampaui batas, kedustaan ​​ahli batil dan ta'wil, orang yang bodoh terhadap agama ini. Sehingga pemurnian Islam dari perkara ini, merupakan satu kewajipan dan tugas syar'i bagi para pengembang ilmu. Fardhu kifayah yang harus dilaksanakan dengan adab dan kaedah-kaedah syari'at, sehingga dapat menghilangkan dosa dan kewajipan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada para ulama dengan kebaikan yang berlipat ganda.
BAHAYA MENDIAMKAN KEMUNGKARAN dan kebid'ahanMendiamkan kebid'ahan dan kemungkaran yang tersebar di masyarakat Islam akan menimbulkan pelbagai kerosakan dan bahaya. Diantara kerosakan dan kemudaratan tersebut ialah:
1. Kehilangan unsur penting kehidupan dan kejayaan umat Islam, iaitu amar makruf nahi mungkar dan memerangi kebatilan.2. Menyebabkan kemenangan ahli batil dari Ahlu Sunnah Wal Jama'ah3. Menyebarkan dan mengembangkan amalan atau orang yang menyelisihi kebenaran, baik dalam masalah i'tikad, pemikiran dan amalan.4. Berkembang syubhat-syubhat yang merosakkan aqidah dan akhlak, serta hati umat Islam.5. Melemahkan kekuatan iman dan i'tikad (aqidah) yang benar.6. Menghilangkan hukuman syar'i terhadap ahli hawa dan ahli bid'ah serta ahli syahwat.7. Menghilangkan sekatan antara bid'ah dan sunnah, kemakrufan dan kemungkaran. Juga menghilangkan ghirah membela kesuciam agama ini.8. Menyebabkan orang yang mampu melakukan perbuatan ini berdosa; kerana membantah dan membongkar kebid'ahan dan kesalahan tersebut merupakan satu kewajipan.9. Merosakkan agama ini dengan tercampurnya kebenaran dan kebatilan. [19]
Melihat sebahagian bahaya dan kerosakan yang timbul, tentunya kita harus berusaha melaksanakan hal ini. Tentu semuanya dengan adab dan di atas koridor syari'at. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat dan menegur kaum muslimin untuk berhati-hati dalam bersikap. Wallahu a'lam. (Disusun Oleh: Abu Aisyah)
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun VII/1424H/2003M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, No. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp.08121533647, 08157579296]
MENGURAI BENANG MERAH ANTARA AHLUL BID'AH DENGAN Yahudi dan Nashara

Ehwal perbincangan tentang ahlul bid'ah, sebenarnya menarik kita untuk menelaah sejarah ideologi umat terdahulu, sehingga kita dapat gambaran mereka yang telus dalam seluruh aspek kehidupan. Seseorang kadang secara tidak sedar, telah terbelenggu dalam atmosfera pemikiran atau karakter mereka.Oleh itu, perlu sekali kita melihat sejenak perihal seluk beluk mereka agar tidak terkena getah busuknya. Kiranya, nasihat Khalifah Umar bin Khaththab perlu kita perhatikan. Beliau Radhiyallahu 'anhu pernah berkata: "Aku pelajari kejahatan (keburukan) bukan untuk mengaplikasikannya, namun sebagai perisai diri. Barang siapa yang tidak mengetahui hakikat kejahatan, maka dia akan terjerumus di dalamnya "
Yahudi dan Nashara, dua umat terdahulu, telah membina peradaban dan menguasai dunia. Sehingga sedikit banyak akan menjadi kiblat umat lain. Rasulullah telah mensiyalir, sebahagian umatnya akan mengekor sunnah (gaya hidup) mereka dalam erti yang luas. Rasulullah bersabda: "Kamu benar-benar akan mengikut sunah (gaya hidup) umat sebelum kamu, sehasta demi hasta, sedepa demi sedepa, sampai kalau mereka memasuki lubang Dhob Kadal Gurun) pun, kamu akan mengikutinya. Para Sahabat bertanya," Siapa mereka Ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nashara? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa lagi kalau (bukan mereka)"
Termasuk watak ahli bid'ah adalah talaqqi (mengambil / menerima) ilmu dari umat-umat terdahulu. Konsekwensinya, kita perlu membuka tabir jati diri ahli bid'ah, sejauh mana mereka mengamalkan konsep dari luar Islam. Pasalnya, ada benang merah antara golongan-golongan yang ada dalam Islam (Ahlul bid'ah) dengan mereka. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Mari kita lihat sebahagian hasil kerja keras ulama dalam membicarakan kedok ahli bidah dalam tasyabuh mereka terhadap Yahudi dan Nashara. Semoga gambaran sekelumit tentang profil Ahli bid'ah dapat mengarahkan kita untuk lebih intensif dalam menelaah sirah Salafush Shalih. [1]
Tasyabbuh FIRQAH AHLI BID'AH DENGAN YAHUDI [2]
KHAWARIJ1. Firqah Khawarij mendakwa dirinya sebagai ahli syurga, melihat keshalihan dan kejayaan mereka .. Selain komuniti mereka, hanyalah kumpulan orang-orang kafir. Tuntutan seperti ini adalah sebahagian dari ciri khas Yahudi, yang menyekat kebenaran pada lingkaran mereka saja, sedangkan orang yang bertentangan dengan mereka berada di atas lini yang salah. Firman Allah: Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan" [Al-Baqarah: 113].
Dalam ayat lain Allah berfirman: Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. [Al Maidah: 18]
2. Khawarij tega memerangi lawan-lawannya yang tidak sepaham dengan pemikiran, aqidah dan idea-idea mereka. Demikian juga Yahudi, berusaha memberangus lawan-lawannya. Allah bercerita tentang mereka: Apakah setiap datang pada kalian seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai keinginanmu lalu kamu angkuh, maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh "[Al-Baqarah: 87]
3. Bertindak ekstrim dalam beragama, undang-undang dan vonis (kafir) terhadap individu, salah satu trademark aliran teologi ini.Amalan beragama model ini, produk asli Yahudi. Allah berfirman: "Wahai Ahli Kitab janganlah kamu melampau batas dalam agamamu dan jangan mengatakan terhadap Allah kecuaIi yang benar .." [An-Nisa: 171]. Orang-orang Khawarij telah mendahului aturan Allah dalam menghukum banyak orang yang beriman sebagai ahli neraka.
4. Khawarij meneladani Yahudi dalam menghalalkan harta para rivalnya. Ibnu Taimiyah menghuraikan: "Khawarij, firqah pertama yang mengkafirkan kaum muslimin, dengan pertimbangan perbuatan dosa atau tidak mengamini produk bid'ah mereka, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin." Beliau menambah: "Mereka (Khawarij) jauh lebih jahat terhadap umat Islam darigolongan lain. Tidak seorang pun yang lebih berbahaya terhadap umat Islam dari mereka, tidak pula Yahudi juga Nasrani. Mereka begitu semangat untuk membunuh umat Islam yang tidak bersetuju dengan mereka, menghalalkan darah umat Islam dan harta serta pemusnahan terhadap para bocah muslimin, plus pengkafiran mereka. Tindakan itu dilakukan dengan atas nama agama, kerana kebodohan yang keterlaluan dan bid'ah mereka yang menyesatkan ". [3]
5. Khawarij mempunyai warna qaswah (keras) dan jafa '(bengis) tanpa toleransi seperti karakter Yahudi. Allah berfirman: "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka) dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik "[Al Hadid: 16]
6. Khawarij memerangi umat Islam, tapi tidak mengusik orang-orang kafir. Ini merupakan hobi Yahudi tempo dulu dan sekarang.Allah berfirman: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al Kitab? Mereka percaya pada Jibt dan Taghut, dan mengatakan kepada orng-orang yang kafir (musyrik Mekah) bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari pada orang-orang yang beriman ". [An-Nisa: 51]
Mereka bahkan saling berganding-tangan dengan orang-kafir untuk memberus umat Islam. Ibnu Taimiyah menghuraikan: "Para sahabat dan ulama generasi selanjutnya sepakat (berijma ') untuk memerangi Khawarij. Mereka itu kaum bughat (penentang) yang memusuhi segenap kaum muslimin, kecuali orang yang mengamini mazhab mereka. Mereka memancing peperangan dengan kaum muslimin. Kejahatan mereka tidak akan lenyap kecuali dengan jalan peperangan. Mereka lebih berbahaya bagi umat Islam dari para penyamun. Pasalnya, para perompak cita-citanya hanya harta-benda. Kalau diberi, mereka tidak akan menyakiti. Dan sebahagian orang saja yang dihadang. Adapun Khawarij, mereka memerangi umat agar berpaling dari Al Quran, Sunnah dan ijma 'Sahabat, dan selanjutnya menyertai menyokong produk bid'ah mereka yang berlandaskan di atas takwil yang bathil dan pemahaman yang ngawur tentang Al Quran ".
7. Khawarij mentahrifkan (memutarbelit) dalil-dalil dari makna sejatinya, senada dengan sikap Yahudi. Allah berfirman: "Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka merubahnya setelah mereka memahami, sedang mereka mengetahui" (Al-Baqarah: 75). Ibnu Abbas menggambarkan potret Khawarij dengan mengatakan: "Mereka mengimani ayat-ayat muhkam, (sayang) tergelincir pada ayat mutasyabih. Tidak ada yang mengetahui takwilnya (tafsirnya) kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan: "Kami mengimaninya" [5]
8. Khawarij tekun membaca Al Quran, namun ternyata mereka keluar dari Islam seperti menembusnya anak panah pada sasaran bidikan .. Para pemimpin agama dan kaum cendikiawan Yahudi pun sangat mengetahui seluk beluk Taurat. Anehnya, mereka menyimpang dari rel kebenaran menuju jurang kesesatan. Allah berfirman tentang mereka: "Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka merubahnya setelah mereka memahami sedang mereka mengetahui" [Al-Baqarah: 75].
9. Sikap ghurur (silau melihat diri sendiri) dan bongkak terhadap ulama sekalipun, sangat melekat pada jati diri Khawarij. Mereka meyakini bahawa kapasiti ilmiyah mereka melebihi Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, dan segenap sahabat lain. [6]
Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiyah menyimpulkan: "Akar kesesatan Khawarij, mereka meyakini bahawa para Imam (tokoh Islam, Ulama) dan kaum muslimin telah menanggalkan semangat keadilan dan sesat jalan." [7]
Takabur terhadap orang lain walaupun kepada sosok yang lebih baik merupakan tabiat yang selalu tersemat pada Yahudi [8]. Allah berfirman: "Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga" [Al-Baqarah: 78].
Sikap kumpulan ini sangat kontras dengan budaya Salafus Shalih yang mendudukkan para ulama pada kedudukan yang tinggi.Sufyan bin 'Uyainah menasihati: "Rahmat Allah turun saat disebut orang-orang soleh. [9]
10. Khawarij popular dengan kelabilan pendirian dan perbezaan pandangan dalaman. Akibatnya, banyak terjadi percikan api perselisihan dan perpecahan di tubuh mereka seperti keadaan Yahudi yang telah dilukiskan Al Quran. Allah berfirman: "Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui(bahawa itu adalah kitab Allah). [Al-Baqarah: 101]
Firman Allah: "Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka.Sebab itu Kami timpakan atas mereka itu siksa dari langit kerana mereka berbuat fasik .. "[Al-Baqarah: 59]
Juga firman Allah: "Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas kamu nescaya kamu tergolong orang-orang yang rugi." (Al-Baqarah: 64) Dan firman-Nya: "Apakah kalian beriman kepada sebahagian Al Kitab dan mengingkari bahagian yang lain ". [Al-Baqarah: 85]
11. Firqah ini mengatakan, bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bisa saja terjerumus pada kesalahan, kezaliman dan kesesatan. Yahudi sebagai panutan mereka, juga sangat nekad terhadap para Rasul dan Nabi, dengan menghukum sesat, memfasikkan dan membunuh insan-insan terpilih tersebut. Allah berfirman: "Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginan kamu lalu kamu angkuh maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh." [Al-Baqarah: 87 ]
Dan firman-Nya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka:" Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada apa yang yang diturunkan kepada kami." Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan kemudian daripadanya, sedang Al-Quran itu adalah (Kitab) yang lain, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman" [Al-Baqarah: 91]
SYIAH1. Pertautan (tasyabuh) antara Syiah dan Yahudi begitu tampak pada aspek sebab kemunculan Syiah dan pencetusnya. Adalah Abdullah bin Saba, sosok yahudi tulen yang mempropagandakan pemikirannya melalui pelbagai kekacauan agar laku di pasaran muslimin. Seperti keyakinan adanya raj'ah (kelahiran semula) dan wasiat Rasul untuk Ali. Gagasan-gagasan seperti ini tak pelak lagi, berakar dari aqidah Yahudi. [10]
2 Syiah meyakini adanya keserupaan antara Al Khaliq (Pencipta) dengan makhluk-Nya. Keyakinan ini juga sebelumnya ada pada Yahudi yang kenekadannya menghantarkan mereka melontarkan ucapan bahawa Allah sarat dengan naqaish (kekurangan / aib. Allah berfirman: "Orang-orang Yahudi berkata:" Tangan Allah terbelenggu ". (Ali Imran: 64). Juga firman-Nya : "Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan:" Sesungguhnyaa Allah itu miskin, sedangkan kita kaya-raya "[Ali Imran: 181].
Ucapan-ucapan yang sama, mudah kita dapati dalam banyak Israiliyat. [11]
3. Agama yang bersentral di Iran ini, menegaskan bahawa api neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali sebentar saja .. Ini juga yang dibanggakan Yahudi. Allah berfirman: "Mereka mengaku:" Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja "[Ali Imran: 24]
Bahkan bukan hanya sampai di sini saja, mereka juga mengkafirkan para lawan-lawannya dan menghukum mereka sebagai penghuni neraka. ". Ibnu Taimiyah mengungkapkan: "Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang mengkafirkan dan menganggap kaum muslimin najis layaknya orang kafir, seperti yang terjadi pada kebanyakan ahli bidah dari kalangan Rafidhah (Syiah), Khawarij dan lain-lain ... Karakter seperti ini kerap mewarnai kumpulan yang latah (meniru) Yahudi. [12]
4. Syiah juga meyakini adanya tanasukh (perpindahan roh) sebagaimana yang diyakini oleh Yahudi. Mereka menetapkannya pada tulisan-tulisan mereka.
5. Para pemeluk ideology ini sangat berlebihan dalam mengagungkan dan menghormati para pemimpin agama (imam) mereka. Demikian pula Yahudi. Para nabi dan ulamanya mendapatkan penghormatan yang tidak terukur dari umat. Allah berfirman: "Orang-orang yahudi berkata:" Uzair anak Allah ", dan orang nasrani berkata:" Al-Masih anak Allah ". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang dahulu. Allah melaknati mereka, bagaimana mereka boleh berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah "[At-Taubah :30-31]
Juga firman-Nya: "Wahai Ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan jangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar" [An-Nisa: 171]
6. Syiah, sebuah firqah yang paling menggandrungi dusta. Mereka menghasilkan banyak hadis-hadis palsu dengan mencatut nama besar Rasulullah. Yahudi sebagai nenek moyang mereka, juga melakukan hal yang sama melalui kisah Israiliyat yang dusta.
7. Salah satu doktrin mereka, orang Syiah harus masuk syurga kerana besarnya mahabbah (kecintaan) mereka terhadap Ali dan para Imam. Rahsianya, hakikat iman menurut versi mereka adalah mempercayai (mengimani) dan mencintai para imam mereka ..Sandaran mereka firman Allah: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan anak-cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu) "[Al-Baqarah :136-137]
Mereka memlintir makna ayat tersebut dengan iman kepada para imam. Sebab itulah, mereka mendakwa: "Sesungguhnya iman tidak memudar dengan sayyiah (dosa), sebaliknya, kekufuran mematahkan segala kebaikan (hasanah). Iman yang sejati tercermin pada kecintaan dan pengenalan terhadap para Imam.[13]
Jadi, kecintaan yang palsu itu mereka jadikan tangga untuk menggapai syurga. Ertinya, kediaman syurga telah mereka kuasai dengan seenak perutnya sendiri .. Omongan ini tidak berbeza dengan lontaran orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang ucapan mereka: "Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." [Al Maidah: 18].
8. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menghuraikan sebahagian kesesatan dan tasyabbuh mereka terhadap Yahudi. Ungkap beliau rahimahullah: "Indikasinya, keonaran Syiah itu menyerupai perbuatan Yahudi. Yahudi berkata: "Kekuasaan tidak layak kecuali hanya untuk keturunan Daud. Syiah sendiri mengatakan: "Imamah (kekhalifahan) tidak layak kecuali pada keturunan Ali saja".
Yahudi menyatakan: "Tidak ada jihad sehingga munculnya masih dajjal dan turun sebilah pedang dari langit". Di satu sisi Syiah menegaskan: "Tidak berlaku jihad sampai kedatangan Al Mahdi dan terdengarnya suara panggilan dari langit. Yahudi mengakhirkan solat, demikain juga kebiasaan Syiah. Amalan sisi kehidupan yang lain, Yahudi menghapuskan masa iddah bagi wanita dan mengtahrif kitab sucinya, juga berpendapat bahawa solat wajib berjumlah 50 waktu, tidak mengucapkan salam kepada kaum muslimin,.menghalalkan harta seluruh umat manusia. Semua ini diadopi dengan cantik oleh Syiah. Tidak ketinggalan pula. Yahudi memusuhi sekali Malaikat Jibril seperti kebencian Syiah terhadap malaikat yang sama kerana dianggap salah dalam memindahkan wahyu kepada Rasulullah ". [14]
Qadariah Mu'tazilah.1. Ja'd bin Dirham orang yang pertama kali melontarkan pendapat yang menafikan (menelanjangi) Allah dari segala sifat-Nya., Allah tidak berada di atas Arsy, makna istiwa adalah isti'la '(menguasai), Allah tidak bercakap. Orang tersebut adalah pembina Jahm bin Shafwan, pengasas firqah Jahmiyyah yang mempunyai keyakinan bahawa Allah ada di semua tempat dengan dzat-Nya. Aqidah yang sesat ini mengakar dari sosok Yahudi yang bernama Labid bin Al A'sham, orang yang pernah mengguna-gunai Rasulullah. [15]
2. Bisy Al Mirrisi, salah satu pentolan Mu "tazilah, sejatinya seorang yahudi yang bersembunyi dengan topeng Mu" tazilah. [16]
3. Qadariah menafikan sifat al khalqu (penciptaan) dan iradah (kehendak) dari Allah. Ini sama dengan tingkah Yahudi yang mengatakan kebaikan dan kejahatan diluar liputan takdir Allah. [17]
4. Hudzailiyah, salah satu firqah sebahagian daripada Qadariah menyatakan Allah tidak berbeza dengan makhluk-Nya,, penghuni syurga tidak punya daya untuk bergerak dan Allah juga tidak mampu untuk menggerakkan mereka. Mereka hanya akan menjadi gundukan barang beku yang tak bernyawa. Kenyataan ini juga menjadi seharian pembicaraan orang Yahudi [18]
5. Mu'tazilah memerangi orang-orang yang tidak seirama dengan cara pandang mereka seperti Yahudi
6. Mu'tazilah juga mentahrifkan Al Quran seperti halnya sikap Yahudi terhadap kitab suci mereka.
7. Mu'tazilah menyerupakan iradah Allah dengan iradah makhluk-Nya, kalam-Nya dengan ucapan makhluk seperti kelakuan Yahudi
8. Qadariah termasuk aliran yang menafikan (ta'thil) sifat-sifat Allah dari dzat Allah. Aqidah ini muncu dari keyakinan persamaan Khalik (Pencipta) dengan ciptaan-Nya Ibnu Taimiyah mendudukkan: Dasar para penghapus sifat Allah baik dari kalangan Jahmiyyah mahupun Qadariyyah, image mereka yang menyifatkan Allah dengan sifat yang berada pada orang lain.
Murjiah1. Para pengikut murjiah yang ekstrim mengatakan "iman tidak akan terhakis oleh maksiat, sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat di hadapan kekufuran" Sebab itu, mereka sangat meremehkan erti dosa dan maksiat. Yahudi pun demikian, mereka melanggar berbagai kemungkaran dan dosa dengan ringan tanpa beban. Allah berfirman: "Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu ". [Al Maidah: 62]
Juga dalam ayat yang lain: "Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian, disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas ". [Al Maidah: 78]
2. Karamiah, sebuah serpihan dari Murjiah telah memalsukan banyak hadith seperti yang dilakukan Yahudi. Ditambah lagi, tokoh-tokoh kumpulan ini juga membincangkan aqidah tajsim (pembendaan) Tuhan seperti yang dilakukan Yahudi. [19]
3. Murjiah sangat menonjolkan aspek raja '(pengharapan) dalam beribadah dengan mengesampingakan aspek khauf (rasa takut, khuatir). Sikap pengharapan yang berlebihan ini membawa mereka menjadi sangat optimis menjadi penghuni syurga. Model seperti ini juga dituntut oleh Yahudi. Allah berfirman: "" Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya "[Al Maidah: 18].
Juga firman-Nya: "Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari sahaja yang boleh dihitung". [Ali Imran: 24]
4. Murjiah juga mendaulatkan diri sebagai makhluk yang paling berkelas di sisi Allah disebabkan anggapan mereka, kadar keimanan stabil, tidak bertambah juga tidak mengempis. Menurut mereka, darjat keimanan kaum mukminin berada dalam level yang sama. Pendeknya, keimanan mereka satu kelas dengan kualiti keimanan para rasul dan malaikat. Jadi, mereka menyerupai perilaku Yahudi yang menganggap diri sebagai makhluk termulia.Firman Allah: ":" Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya ..Katakanlah: Mengapa Allah menyeksa kamu kerana dosa-dosa kalian "[Al Maidah: 18].
Jahmiah1. Satu dari pendapat Jahmiah yang paling berbahaya adalah pemikiran Jabriah yang mengatakan bahawa manusia tidak punya kehendak sama sekali, bagai sebuah bulu yang diombang-ambingkan oleh tiupan angin. Ini juga kepercayaan Yahudi dulu dan sekarang. Beberapa ideologi moden seperti komunis juga menafikan kewujudan kehendak (iradah) dari manusia. [21]
2. Jahmiah berdalih dengan suratan takdir, atas kesesatan dan penyimpangan yang mereka lakukan .. Kata mereka: "Allah telah mengunci hati kami sehingga cahaya hidayah tidak boleh menembusi relungnya." Ini merupakan alasan kaum musyrikin dan ahli kitab, Yahudi dan Nashara yang tidak mahu menerima kebenaran. Allah berfirman tentang mereka: "Hati-hati kami dikunci" [An-Nisa ': 155]
Maksudnya, tidak boleh memahami dan menangkapnya. Allah berfirman: oraang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan: Jika Allah menghendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu. ". Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (Rasul-rasul) sehingga mereka merasai azab seksa Kami ... "[Al-An'am: 148].
Umat ​​sebelum mereka adalah Yahudi dan Nashara. Jadi, Jahmiah menabrakkan syariat Allah dengan takdir. Akibatnya mereka mencampakkan syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga mereka terjebak dalam tasyabuh terhadap Yahudi. Ibnu Taimiyah menyimpulkan: "Muara dari tindak-tanduk mereka menuju ta'thil (penghapusan) syariat dan semangat amar makruf dan nahi mungkar. [22]
3. Ta'thil, salah satu inti ajaran Jahmiah diterima dari Yahudi
4. Jahmiah mengatakan Al-Quran itu makhluk sehingga menyamakan Pencipta dengan makhluknya seperti ulah Yahudi.
Tasyabbuh AHLU BID'AH DENGAN Nashara
Firqah-firqah yang menyimpang dari garis al haq juga telah banyak mengadopsi sebahagian prinsip alirannya dari ajaran agama Nasrani. Oleh kerana itu terjadi beberapa persamaan antara mereka dengan agama Nasrani. Penjelasannya sebagai berikut:
SYI'AH1. Syi'ah mengatakan bahawa ajaran agama di tangan para imam.Secara penuh [23], label halal ataupun haram merupakan hak prerogatif para imam. Jadi agama tidak lain adalah produk mereka. Perlakuan seperti ini merupakan sikap kaum Nashara terhadap para pemuka agama mereka. Allah berfirman, yang bermaksud: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibnu Maryam. [At-Taubah: 31].
Rasulullah bersabda: Janganlah kamu menyanjungku secara berlebihan seperti penghormatan Nashara terhadap Isa Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: "(Muhammad) seorang hamba Allah dan utusanNya." [HR Bukhari, Kitab Al Anbiya, Bab Qauliallah (6/365)]
2. Kuburan para wali dan orang soleh berubah menjadi tempat ibadah selain kepada Allah. Ini berangkat dari keyakinan bahawa para imam mampu menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan perkara lain yang berkaitan dengan rububiyyah. Orang-orang Nashara pun sebelummya juga melakukan hal yang sama. Rasul bersabda: Ketahuilah, orang-orang sebelum kamu telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Janganlah kamu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarangnya. [HR Muslim, Kitabul Masajid, Bab Nahyu 'An Binail Masajid' Alal Kubur (5/13)]
3. Syi'ah menyembah dan mempertuhankan Ali. Kaum Nashara juga demikian, iaitu mengkultuskan Nabi 'Isa sampai pada maqam Uluhiyah. [Ar Raddu' Ala Rafidhah, hlm. 46]
4. Pemeluk Syiah tetap menyetubuhi wanitanya melalui dubur walau dalam keadaan haid seperti orang-orang Nashara. [Minhajus Sunnah (1/72)]
5. Syi'ah menafsirkan kalimatullah dalam ayat "Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah" (Yunus: 64) dengan para imam mereka [24]. Nashara juga mengangkat Nabi 'Isa sebagai kalimatullah. Padahal, maksud dari kalimatullah di situ, bahawa perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu seperti pada diri penciptaan Nabi Adam iaitu dari tanah dengan "Kun". Jadi, sebenarnya Isa juga sebahagian daripada makhluk Allah dengan kalimatNya.Dengan ini, menjadi jelaslah dalam masalah ini bahawa Syiah mengikuti Nashara.
AL Qadariyah Mu'tazilah1. Kepercayaan mereka bahawa seorang hamba memiliki hak mutlak untuk bertindak kerana dialah pencipta perbuatannya. Teori ini, mereka turun dari semangat kebebasan yang diprogramkan agama Nasrani. Bahkan seperti yang kita ketahui, bahawa pencetus idea pengingkaran terhadap taqdir adalah seorang Nasrani bernama Sosan. [Al Farqu Bainal Firaq, hlm. 4-15]
2. Firqah ini tumbuh dan berkembang di atas pemikiran falsafah Kristian dan Yahudi. Kronologisnya, ketika Khalifah Al Makmun mengambil perjanjian dengan kaum Nashara, beliau meminta rujukan-rujukan buku Yunani dari mereka. Orang Nashara tahu dan cerdik dengan mengiriman buku-buku tersebut, kerana mereka yakin bahawa kandungan ilmunya akan memporak-perandakan keyakinan kaum muslimin atau mencetuskan perbezaan di kalangan para ulama. Mu'tazilah pun melengkapi diri dengan ilmu manthiq dan ilmu kalam, mengikuti para leluhur mereka Yahudi dan Nashara, dengan mencampakkan Sunnah Nabi mereka. [Ashawaiq Mursalah (1/230)]
3. Nidhamiyah, salah satu serpihan dari Qadariyah mempunyai doktrin bahawa tuhan dan pencipta itu ada dua. Yang lama iaitu Allah dan yang baru iaitu Isa Al-Masih. Jadi, menurut mereka, Nabi Isa mempunyai kuasa rububiyah. Perkataan ini tidak berbeza dengan ucapan dan keyakinan kaum Nashara yang menuhankan Isa Al-Masih dan yang akan mengambil alih hisab amalan manusia di akhirat kelak. Mereka menafsiran: "Dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris" [Al-Fajr: 22]
Menurut mereka, Tuhanmu dalam ayat tersebut adalah Nabi Nabi Isa Al-Masih. Hadis Nabi tentang ru'yatullah juga mereka tarik kesimpulan sebagai Isa Al-Masih. [HR Muslim, Kitab Al Iman, Bab Itsbat Rukyatul Mukminin Fil Akhirat Lirabbahum subhanah (3/17)]
Murji'ah1. Para tokoh besar Murji'ah mengeluarkan statemen bahawa tidak ada satu pun dari Ahlul Qiblah yang terjerumus ke neraka, walaupun bermandikan dosa besar. Nashara, panutan mereka, sebelumnya juga mendakwa demikian. Allah berfirman, yang bermaksud: Dan mereka (Yahudi dan Nashara) berkata, "Sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi dan Nashara." [Al-Baqarah: 111]
2. Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua di antara firqoh yang menerima arus pemikiran Murji'ah, sudah biasa melakukan tawasul dengan kuburan dan tempat-tempat keramat, seraya membumbuinya dengan aktiviti yang terlarang. Misalnya dengan berdo'a, sujud bernazar dan berkorban selain untuk Allah. Pun ditambah dengan acara istighatsah atau isti'anah (minta pertolongan) kepada para wali yang masih hidup ataupun yang sudah terkubur ketika kehidupan mereka tersepit dengan kesengsaraan dan kesulitan.Tidak lupa mereka membina masjid di atas perkuburan. Sehinga mereka terjebak meniru kaum Nashara.
3. Orang sufi dari kalangan Asy'ariyah meyakini sekian banyak doktrin agama Nasrani, seperti wihdatul wujud, wilayah dan 'ishmah (dua hal yang berkaitan dengan kewalian dan keterpeliharan mereka dari dosa). Sudah menjadi rahsia umum, bahawa motivasi kunjungan mereka ke perkuburan adalah memohon pertolongan dari ahli kubur. Ibnu Taimiyah berkata: "Mereka itu, kalau mengerjakan solat wajib di rumah, hati mereka melayang, lalai.Membaca Al Quran tanpa penghayatan dan khusyuk '. Namun kalau sedang melawat kubur orang yang di (dihormati), begitu mudah khusyuk dan menangis, pasrah dan tunduk. "[Al Istighatsah Fi Raddi 'Alal Bakri (1/330-333]
JahmiyahJahmiyah dan arus pemikirannya bertumpu pada ajaran Nasrani.Seperti yang dihuraikan Imam Ahmad ketika Jahm, pengasas firqah Jahmiyah bertemu dengan suku Sumaniyah. Dan menjadikan pemikiran mereka yang nota bene beragama Nasrani, sebagai pijakan jalan fikirannya dan menyebarkannya kepada orang lain. [Ar Raddu 'Alal Jahmiyah Wa Zanadiqah, hlm. 26-28]
Demikian paparan ringkas perihal hubungan "emosional" yang terjalin antara ahli bid'ah dengan dua agama yang sebelumnya yang sudah banyak dipinda oleh tokoh-tokoh agamanya. Seorang muslim hendaknya berdiri dengan izzah yang kukuh, bangga dengan nilai-nilai yang ada dalam agamanya, tidak perlu menoleh ke kanan kiri untuk mengais tambahan, yang sebenarnya akan menjadi blunder bagi dirinya di dunia akhirat. Dalam sebuah hadis, Nabi mewanti-wanti: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan sebahagian daripada kaum tersebut" Wallahu a'lam.
(Tulisan ini merupakan terjemahan bebas Muhammad 'Ashim, yang diangkat dari kitab Tanaqudhu Ahlil Ahwa `Wa Bida', karya Dr. 'Afaf binti Hasan bin Muhammad bin Mukhtar, Pensyarah Fakulti Tarbiyah Putri di Riyadh. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah Ar Rusyd, Cetakan I, Tahun 1421H)
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 10-11/Tahun VIII/1426H/2005. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, No. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondanrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]
AKHIR KESUDAHAN AHLI BID'AH

OlehSyaikh Muhammad Musa An-NasrAbu Musa Al As'ari Radhiyallahu 'anhu memasuki masjid Kufah, lalu didapatinya di masjid tersebut terdapat sejumlah orang membentuk halaqah-halaqah (duduk berkeliling). Pada setiap halaqah terdapat seorang Syaikh, dan didepan mereka ada tumpukan kerikil, lalu Syaikh tersebut menyuruh mereka (yang duduk di halaqah): "Bertasbihlah (ucapkan subhanallah) seratus kali!", Lalu mereka pun bertasbih (menghitung) dengan kerikil tersebut. Lalu Syaikh itu berkata kepada mereka lagi: "bertahmidlah (ucapkan alhamdulillah) seratus kali!" Dan demikianlah seterusnya ......
Maka Abu Musa Radhiyallahu 'anhu mengingkari hal itu dalam hatinya dan ia tidak mengingkari dengan lisannya. Hanya saja ia bersegera pergi dengan berlari kecil menuju rumah Abdullah bin Mas'ud, lalu ia pun mengucapkan salam kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin mas'ud pun membalas salamnya.Berkatalah Abu Musa kepada Abu Mas'ud: "Wahai Abu Abdul Rahman, sungguh baru saja saya memasuki masjid, lalu aku melihat sesuatu yang aku mengingkarinya, demi Allah tidaklah saya melihat melainkan kebaikan. Lalu Abu Musa menceritakan keadaan halaqah zikir tersebut.
Maka berkatalah Abu Mas'ud kepada Abu Musa: "Apakah engkau memerintahkan mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Dan engkau memberi jaminan mereka bahawa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang sedikitpun?! "Abu Musa pun menjawab:" Aku tidak memerintahkan suatu apapun kepada mereka ". Berkatalah Abu Mas'ud: "Mari kita pergi menuju mereka".
Lalu Abu Mas'ud mengucapkan salam kepada mereka. Dan mereka membalas salamnya. Berkatalah Ibnu Mas'ud: "Perbuatan apa yang aku lihat kamu melakukannya ini wahai Umat Muhammad?" Mereka menjawab: "Wahai Abu Abdul Rahman, ini adalah kerikil yang digunakan untuk mengira tasbih, tahmid, dan tahlil, dan takbir". Maka berkatalah Abu Mas'ud: "Alangkah cepatnya kamu binasa wahai Umat Muhammad, (padahal) para sahabat masih banyak yang hidup, dan ini pakaiannya belum rosak sama sekali, dan ini bejananya belum pecah, atau kamu ingin berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk dari agama Muhammad? ataukah kamu telah membuka pintu kesesatan?Mereka pun menjawab: "Wahai Abu Abdul Rahman, demi Allah tidaklah kami menginginkan melainkan kebaikan". Abu Mas'ud pun berkata:
"Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya".
Berkata Amru bin Salamah: "Sungguh aku telah melihat umumnya mereka yang mengadakan majlis zikir itu memerangi kita pada hari perang" An Nahrawan "bersama kaum Khawarij". (Riwayat Darimi dengan sanad sahih)
Aku (Syaikh Musa Nasr) berkata: "Firasat Ibnu Mas'ud terhadap mereka (iaitu ahli bid'ah yang mengadakan halaqah zikir) benar, di mana ahli bid'ah itu bergabung bersama kaum khawarij disebabkan" terus menerusnya "mereka dalam kebid'ahan. Dan inilah akhir kesudahan seseorang yang "terus menerus" dalam kebidaahannya, serta menyelisihi para sahabat nabi.
Akan tetapi mungkin seseorang di zaman kita berkata: "Apakah yang diingkari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu? Apakah berzikir kepada Allah itu bid'ah?!! Kita katakan: "Maha suci Allah, jika dikatakan zikir kepada-Nya adalah bid'ah, khususnya jika zikir itu adalah zikir yang disyariatkan, tetapi yang bid'ah hanyalah cara (berzikir) di mana mereka berkumpul padanya, serta cara yang mereka lakukan dalam berzikir kepada Allah, di mana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahanbat beliau tidak pernah mengamalkannya. Dan khawarij yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau Sallallahu' alaihi wasallam bersabda tentang mereka:
"Jika aku menjumpai mereka, nescaya benar-benar akan aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad" [Hadits riwayat Bukhari dan Muslim]
Sesungguhnya hanyalah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengancam mereka kerana perbuatan mereka yang bid'ah dan mungkar, iaitu: mereka mengkafirkan kaum muslimin lantaran perbuatan maksiat, dan mereka menganggap kaum muslimin masuk neraka kekal (kerana perbuatan maksiat), padahal (yang benar) pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Sebagaimana juga mereka mewajibkan bagi perempuan yang haid untuk menukar solat (yang ia tinggalkan ketika haid) sebagaimana ia mengganti puasa (Ramadhan jika ia haid pada waktu itu).
Maka mereka berbuat melampaui batas dalam agama mereka, dan mereka beramal dengan sangat membebani diri, bahkan mereka (iaitu khawari) telah khuruj (keluar) dari ketaatan kepada anak paman Rasulullah, menantu beliau Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu 'anhu (ketika menjadi khalifah) bahkan mereka bunuh Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu 'anhu secara zalim dan dusta.
Dan Nabi kita Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Ertinya: Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap ahli bid'ah hingga ia bertaubat dari kebidaahannya"
Sedangkan lisan keadaan ahli bid'ah berkata: "Ini adalah agama Muhammad bin Abdullah". Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Malik, dimana ia berkata:
"Barangsapa berbuat suatu kebid'ahan dalam agama Islam yang ia pandang baik maka sungguh ia menyangka bahawa Muhammad telah mengkhianati risalah, kerana Allah berfirman:" Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni `mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu "(Al Maidah 3). Maka apa saja yang pada waktu itu bukan agama tidaklah pada hari ini dianggap sebagai agama, dan tidak akan baik akhir umat ini melainkan dengan apa yang baik pada umat yang awal (para sahabat). "
Pelaku bid'ah diharamkan dari minum seteguk air yang nikmat dari tangannya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan dari telaganya yang mana telaga itu lebih putih dari salji dan lebih manis daripada madu.
Maka sungguh telah benar dari hadis Anas Radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu' alaihi wasallam bersabda:
"Ertinya: Benar-benar suatu kaum dari umatku akan ditolak dari telaga sebagaimana unta asing ditolak (dari kerumunan unta)", maka aku berkata: "Ya Allah itu adalah umatku", maka dikatakan: "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu ". [Hadits riwayat Bukhari dan Muslim]
Maka demikianlah kesudahan akhir ahli bid'ah baik pada masa lampau atau masa sekarang, (Semoga Allah melindungi kita dari akhir kematiaan buruk seperti mereka). Maka apakah sedar mereka para ahli bid'ah pada setiap zaman dan tempat pada buruknya tempat kembali mereka? Maka hendaklah mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat "nasuha" (taubat yang murni), kita mengharapkan bagi mereka yang demikian itu.
Dan hanya Allah saja Dzat yang memberi petunjuk kepada jalan untuk ittiba '(mengikuti tuntutan Allah dan Rasul-Nya).
[Diterjemahkan dari majalah al Ashalah edisi 27 halaman 17-18]
[Disalin dari majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi Th. II / No.07 Diterbitkan Ma'had Ali Al-Irsyad Kuala Lumpur, Alamat Perpustakaan Bahasa Arab Ma'had Ali Al-Irsyad Jl Sultan Iskandar Muda 46 Surabaya]

SEBAB-SEBAB BID'AH

OlehSyaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari


Bukan hal yang samar bagi setiap orang, bahawa setiap kejadian mempunyai sebab, yang dengannya dapat diketahui benar atau salahnya. Adapun sebab terjadinya bid'ah dengan berbagai ragam bentuknya adalah kembali kepada tiga hal. [1]
Pertama: Kebodohan Tentang Sumber Hukum Dan Cara PemahamannyaSumber hukum syar'i adalah Al-Qur'an dan Hadis dan apa yang diikutkan dengan keduanya berupa Ijma dan Qiyas. Tetapi qiyas tidak boleh dijadikan rujukan dalam hukum ibadah. Sebab di antara rukun dalam qias adalah bila ada kesamaan alasan undang-undang dalam dalil pokok dengan hukum cabang yang diqiyaskan, padahal ibadah semata-mata ditubuhkan mengikut peribadatan murni.
Sesungguhnya bentuk kesalahan yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah kerana kebodohan tentang Sunnah, kedudukan qiyas dan tingkatannya, juga tentang gaya bahasa Arab.
Kebodohan terhadap hadis merangkumi kebodohan tentang hadis-hadis sahih dan kebodohan menggunakan hadis-hadis dalam penentuan hukum Islam. Dimana yang pertama berimplikasi kepada hilangnya hukum, padahal dasar hukumnya adalah hadis sahih, sedang yang kedua memberi kesan pada tidak dipakainya hadis-hadis sahih dan tidak berpedoman kepadanya, bahkan digantikan kedudukannya dengan hujah-hujah yang tidak dibenarkan dalam syari'at.
Sedangkan kebodohan terhadap qiyas dalam penentuan hukum Islam adalah yang menjadikan ulama fikih generasi khalaf yang menetapkan qiyas dalam masalah-masalah ibadah dan menetapkannya dalam agama terhadap apa yang tidak terdapat dalam hadis dan amal, padahal banyaknya keperluan untuk mengamalkannya dan tidak ada yang menghalanginya.
Adapun kebodohan tentang gaya bahasa Arab adalah yang menyebabkan difahaminya dalil-dalil bukan pada arahnya.Demikian itu menjadi sebab adanya hal baru yang tidak dikenali generasi awal.
Sebagai contoh adalah pendapat sebahagian manusia tentang hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
"Ertinya: Jika kamu mendengar orang azan maka katakanlah seperti apa yang dikatakannya kemudian berselawatlah kepadaku" [Hadis Riwayat Muslim]
Mereka menganggap hadis tersebut sebagai arahan kepada orang yang azan untuk membaca selawat setelah selesai azan, dan beliau meminta untuk mengeraskan suaranya, sehingga hadis ini dijadikan dalil disyariatkannya berselawat dengan suara yang keras. Mereka mengarahkan erti perintah berselawat kepada orang yang azan dengan alasan bahawa pembicaraan hadis untuk umum kepada semua kaum muslimin, sedangkan orang yang azan masuk di dalamnya. Atau bahawa ungkapan "Jika kamu mendengar" termasuk kepada orang yang azan kerana dia juga mendengar azannya sendiri!
Kedua penakwilan tersebut adalah disebabkan kebodohan tentang gaya bahasa. Sebab permulaan hadis tidak termasuk perintah kepada orang yang azan, dan akhir hadis datang sesuai dengan awalnya, sehingga tidak meliputi juga kepada orang yang azan.
Sesungguhnya ulama qurun awal berijma (bersepakat) bahawa mengetahui ciri-ciri bahasa Arab untuk pemahaman Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai syarat asas dalam kebolehan untuk berijtihad dan menyimpulkan dalil-dalil syar'i.
Adapun kebodohan tentang tingkatan qiyas dalam sumber hukum Islam, iaitu qiyas boleh digunakan apabila tidak ada hadis dalam masalah tersebut, kebodohan akan hal ini mengakibatkan suatu kaum melakukan qiyas padahal terdapat hadis yang kuat, namun mereka tidak mahu kembali kepadanya sehingga mereka terjerumus ke dalam bid ' ah.
Bagi orang yang meneliti berbagai pendapat ulama fiqh nescaya dia mendapatkan banyak contoh tentang hal ini. Dan yang paling dekat adalah apa yang dikatakan sebahagian orang dalam mengqiyaskan orang yang azan dengan orang yang mendengarnya dalam perintah membaca shalawat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah azan. Padahal pendapat hadis yang sangat jelas mengenai undang-undang tersebut sebagaimana telah disebutkan, sedangkan hadis harus di dahulukan atas qiyas. Sebab redaksai, "Jika kamu mendengar azan ... (sampai akhir hadis)" menunjukkan kekhususan perintah membaca shalawat setelah azan hanya kepada orang yang mendengar azan.
Kedua: Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Menetapkan HukumOrang yang tercemar hawa nafsunya bila memperhatikan dalil-dalil sayr'i, dia akan terdorong untuk menetapkan hukum sesuai dengan selera nafsunya dan berupaya mencari dalil yang dijadikan pedoman dan hujjah.
Ertinya, dia menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman penyimpulan dalil dan penetapan undang-undang. Demikian itu bererti pemutarbalikan kedudukan undang-undang dan merosakkan tujuan syari'at dalam menetapkan dalil.
Mengikuti hawa nafsu adalah akar dasar penyelewengan dari jalan Allah dan lurus. FirmanNya.
"Ertinya: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah seikitpun?" [Al-Qasas: 50]
Fakta membutktikan bahawa akibat mengikuti hawa nafsu menjadikan berbagai peraturan dalam agama menjadi pudar dan setiap kebaikan menjadi terhapuskan.
Bid'ah kerana mengikuti hawa nafsu adalah bentuk bid'ah yang paling besar dosanya di sisi Allah dan yang paling besar pelanggarannya terhadap kebaikan. Sebab betapa banyak hawa nafsu yang telah merubah syari'at, menukar agama dan menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan yang nyata.
Ketiga: Menjadikan Akal Sebagai Tolak Ukur Hukum Syar'i.Sesungguhnya Allah menjadikan akal terbatas penalarannya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman untuk mengetahui segala sesuatu. Sebab ada beberapa hal yang sama sekali tidak terjangkau oleh akal dan ada pula yang berpatutan hanya sebatas lahirnya sahaja dan bukan substansinya. Dan kerana keterbatasan akal, maka hampir tidak ada persefahaman tentang hakikat yang diketahuinya. Sebab kekuatan dan cara pemahaman orang berbeza-beza menurut para peniliti.
Maka, dalam sesuatu yang tidak dapat dijangkau akal dan penalaran, menusia harus merujuk kepada pembawa berita yang jujur ​​yang dijamin kebenarannya kerana mukjizat yang dibawanya.Dia adalah seorang rasul yang dikuatkan dengan mukjizat dari sisi Allah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang Maha cermat dengan apa yang Dia ciptakan.
Atas dasar ini Allah mengutus para rasulNya untuk mejelaskan kepada manusia apa yang diredhai Pencipta mereka, menjamin kebahagiaan mereka, dan menjadikan mereka memperoleh keberuntungan dalam kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat.
Sesungguhnya sebab-sebab terjadinya bid'ah yang kami sebutkan diatas telah termasuk semua sisinya dan terpadunya pokok-pokoknya dalam hadis.
"Ertinya: Akan memikul ilmu ini dari setiap generasi, orang-orang yang adil di antara mereka yang akan menafikan orang-orang yang melampau, dan ajaran orang-orang yang melakukan kebatilan serta penakwilan orang-orang yang bodoh" [2]
Ungkapan "perubahan orang-orang yang melampau" mengisyaratkan kepada sikap fanatik dan belebihan. Sedang ungkapan "ajaran orang-orang yang melakukan kebatilan" mengisyaratkan kepada yang menganggap baik mendahulukan akal dan mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum syar'i.Lalu ungkapan "penakwilan orang-orang yang bodoh" mengisyaratkan kepada kebodohan dalam sumber-sumber undang-undang dan cara pemahamannya daripada sumber-sumbernya.
[Disalin dari kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh Al-Bida 'Dirasah Taklimiyah Muhimmah Fi Ilmi Ushul Fiqh, edisi Indonesia Membedah Akar Bid'ah, Penulis Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari, penterjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, Penerbit Pustaka al-Kautsar]__________Foote Note[1]. Lihat Kitab Al-Bid'ah, karya Syaikh Mahmud Syaltut: 17-36[2]. Hadis hasan Lihat Isryad As-Sari I / 4 oleh Al-Qasthallani dan Al-Hiththah oleh Shiddiq Hasan Khan: 70
ANTARA BID'AH DAN AHLU BID'AH

OlehSyaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-AtsariSetiap yang memahami kajian yang lalu, ia mesti mengetahui dengan jelas perbezaan antara perkataan kami tentang suatu masalah yang baru, iaitu "Ini Bid'ah", dan undang-undang kami kepada perlakunya bahawa dia "Ahlu Bid'ah"!
Sebab undang-undang atas amal yang baru bahawa dia sebagai bid'ah, adalah undang-undang yang berlaku sesuai kaedah-kaedah ilmiah dan syarat-syarat ilmu usul, yang dari mempelajari dan mengaplikasikannya muncul undang-undang tersebut dengan jelas dan nyata.
Adapun pelaku bid'ah tersebut maka boleh jadi dia seorang mujtahid sebagaimana telah disebutkan. Maka ijtihad seperti ini meskipun salah tidak dapat dikatakan pelakunya itu sebagai ahli bid'ah. Dan boleh jadi pelaku bid'ah itu orang yang bodoh maka dinafikan darinya-kerana kebodohannya-cap sebagai ahlu bid'ah, namun dia berdosa kerana melalaikannya mencari ilmu, kecuali jika Allah berkehendak.
Boleh jadi juga terdapat halangan yang menghalang orang yang jatuh kepada bid'ah sebagai ahlu bid'ah.
Adapun orang yang terus menerus dalam kebid'ahan setelah tampak kebenaran baginya kerana dia mengikuti nenek moyang dan berpedoman kepada tradisi, maka orang yang seperti ini layak sepenuhnya untuk dicap sebagai "ahlu bid'ah" kerana pengubahan dan penolakannya dari kebenaran
Kajian ini, jika difahami dengan cermat dapat meng-clear-kan banyak salah faham yang diarahkan kepada para penyeru Sunnah oleh orang-orang yang memusuhinya, bahawa para penyeru Sunnah dianggap menggelari para imam sebagaii ahli bid'ah dan menyatakan sesat kepada "pilihan umat" .
Demikianlah mereka berkata! Sedangkan mereka selalu berpaling dari kebenaran, mengikuti hawa nafsu, dan bodoh terhadap kajian-kajian ilmu!
Adapun pendapat yang benar dan tidak boleh dinafikan adalah apa yang telah kami tetapkan dalam artikel ini, dan pasal sebelumnya [1] dan segala puji bagi Allah.
[Disalin dari kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh Al-Bida 'Dirasah Taklimiyah Muhimmah Fi Ilmi Ushul Fiqh, edisi Indonesia Membedah Akar Bid'ah, Penulis Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari, penterjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, Penerbit Pustaka al-Kautsar]__________Foote Note[1]. Dengannya tampak pendapat yang benar-isnya Allah dalam makalah yang disampaikan sebahagian penuntut ilmu dalam seminar dengan judul 'Silah At-Tasyhir bil Bid'ah ". Dia memaparkan para penyeru Sunnah dan penerapan mereka terhadap masalah bid'ah, dan barangkali komen ini merupakan jawapan yang jelas dari saya kepada sebahagian penanya tentang pendapat saya dan sanggahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seminar tersebut, dan Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran .
CARA AHLUL BID'AH berargumentasi

PeringkasSyaikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf


PendahuluanSetiap (kelompok) yang menyimpang dari Sunnah namun mendakwahkan dirinya melaksanakan Sunnah, mesti akan takalluf (memaksakan diri) mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakannya (penyimpangan) mereka. Kerana, kalau hal itu tidak mereka lakukan, (perbuatan mereka) mengesampingkan Sunnah itu sendiri telah membantah dakwaan mereka.
Setiap pelaku bid'ah dari kalangan umat Islam ini mengaku bahawa dirinya adalah pengikut Sunnah-berbeza dengan firqah-firqah lain yang menyelisihinya-hanya saja mereka belum sampai kepada darjat memahami tentang Sunnah secara utuh. Hal itu mungkin kerana tidak dalamnya pemahaman mereka tentang perkataan bahasa arab dan kurang paham maksud-maksud yang dikandung Sunnah. Atau, mungkin juga kerana tidak dalamnya pemahaman mereka dalam hal pengetahuan kaedah-kaedah ushul sebagai landasan ditetapkannya hukum-hukum syari'at, atau mungkin pula kerana dua perkara tersebut sekaligus.
Tentang golongan kedua, iaitu tidak dalam pengetahuannya tentang kaedah-kaedah usul, yang condong dan menyimpang dari kebenaran, kita akan mendapat dua sifat pada mereka berdasarkan ayat Al-Qur'an.Sifat Pertama, iaitu sifat condong dan menyimpang, iaitu pada firman Allah Ta'ala:
"Ertinya: Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan (dari kebenaran)." [Ali Imran: 7]
Condong dalam ayat di atas maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus dan hal itu merupakan bentuk celaan terhadap mereka.
Sifat Kedua, tidak mendalamnya ilmu mereka (tentang kaedah-kaedah usul). Menurutmu, bagaimana jadinya bila dia mengikuti (suatu dalil) hanya kerana ingin mencari fitnah? Kita sering melihat orang-orang bodoh berhujjah untuk (membela) diri mereka dengan dalil-dalil yang batil; atau dalil-dalil yang sahih, (tapi hanya sepotong-sepotong); sebahagian dalil dilirik dan dalil-dalil yang lain dibuang, baik dalam urusan pokok dan kawasan, baik yang menyokong pendapatnya ataupun yang bertentangan dengannya.
Banyak di antara mereka yang mengaku mempunyai ilmu, ternyata mengambil cara ini sebagai jalannya. Dia pun mungkin saja memberikan fatwa sesuai dengan yang dikehendaki dalil dan mengamalkan apa yang telah difatwakannya itu dan tujuan (tertentu). Cara seperti ini bukan merupakan kebiasaan orang-orang yang mendalam ilmunya. Cara itu tidak lain merupakan kebiasaan orang-orang yang tergesa-gesa, yang menurut dakwaannya hal itu adalah menjadi penyelesaian.
Dari ayat yang telah disebutkan di muka kita dapatkan bahawa sifat menyimpang dari kebenaran tidak akan terjadi pada seorang yang mendalam ilmunya. Walaupun tidak semuanya begitu, akan tetapi seseorang yang mendalam ilmunya tidak akan menyimpang dari kebenaran dengan sengaja.
Jalan Yang ditempuh Orang Yang MenyimpangSesungguhnya orang yang mendalam ilmunya mempunyai jalan yang mereka tempuh dalam mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang menyimpang mempunyai jalan lain yang berbeza.
Kita perlu mengetahui jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka (orang-orang yang menyimpang) untuk kita jauhi. Mari kita perhatikan sebuah ayat yang menyebutkan bagaimana jalan mereka dan bagaimana jalan orang-orang yang mendalam ilmunya.Allah Ta'ala berfirman:
"Ertinya: Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain kerana itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya." [Al-An'am: 153]
Ayat di atas menyebutkan bahawa jalan kebenaran hanyalah satu, sedangkan kebatilan mempunyai jalan-jalan yang banyak, tidak hanya satu, dan tidak terhad jumlahnya.
Kemudian mari kita perhatikan pula sebuah hadis yang menafsirkan ayat tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu.
"Ertinya: (Suatu Ketika) di hadapan kami Rasulullah menggambarkan satu garis, lalu berkata, 'Ini adalah jalan Allah yang lurus." Kemudian beliau menggambarkan garis-garis lain yang banyak di sebelah kanan dan kiri garis tadi, lalu berkata,' Ini adalah jalan -jalan lain (selain jalan Allah), yang pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya. "Kemudian beliau membacakan ayat ini." [Hadith Sahih]
Dalam hadis di atas disebutkan adanya garis (maksudnya kumpulan-kumpulan sesat) yang banyak, pelbagai dan tidak terhad jumlahnya. Secara naqli kita tidak boleh menyekat jumlahnya; begitu juga secara aqli ataupun istiqra '(kajian). Akan tetapi akan kita sebutkan beberapa patokan secara umum untuk dijadikan pedoman melihat kumpulan-kumpulan-kumpulan tersebut, iaitu:
[1]. Mereka Bersandar Kepada Hadis-Hadis LemahHadis-hadis yang lemah sandnya besar kemungkinan tidak diucapkan pleh Nabi. Jadi tidak mungkin suatu undang-undang berdasarkan kepada hadis-hadis seperti itu. Bagaimana bila hadis-hadis yang mereka jadikan hujjah telah dikenal dusta?
[2]. Mereka Menolak Hadis-Hadis (Shahih), Yang Tidak Sejalan Dengan Tujuan Dan Madzhab Mereka.Mereka mengatakan bahawa (hadis-hadis) seperti itu menyelisihi akal, tidak merujuk kepada maksud suatu dalil, maka harus ditolak.Dengan berdalih seperti itu mereka mengingkari siksa kubur, ash-shirath (jambatan), mizan (timbangan amal), dan ru'yatullah (melihat Allah) di akhirat nanti. Mereka juga menolak hadis tentang 'lalat' dan (perintah untuk) membunuhnya (iaitu dengan membenamkan ke dalam minuman yang dimasukinya. Pent). Mereka tidak mempercayai bahawa pada salah satu sayap lalat terkandung penyakit sedangkan pada sayap satunya terkandung ubat penawarnya, di mana Rasulullah lebih dahulu menyebutkan sisi sayap yang terkandung penyakit (Lihat Kitab Shahih Bukhari (Hadis no.3142) dan kitab lain. Pent). Dan masih banyak hadis-hadis sahih yang lain (yang mereka tolak) yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil (dipercayai). Bahkan, mereka mencela para periwayat hadis-hadis tersebut, dari kalangan sahabat maupun tabi'in sekalipun dan juga mencela orang-orang yang telah disepakati keadilan dan keimanan mereka oleh para muhadditsin (ahli hadis).Semua itu mereka lakukan untuk membantah siapa saja yang menyelisihi mazhab mereka. Mereka menolak fatwa-fatwa dari orang-orang yang menyelisihi mereka dan memburuk-jelekannya dihadapan khalayak manusia, untuk menjauhi umat Islam dari Sunnah dan orang-orang yang mengikutinya.
[3]. Mereka menerka-nerka Maksud Perkataan Yang Ada Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah Yang Berbahasa Arab.Mereka meneka-nerka maksud perkataan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berbahasa Arab, padahal mereka tidak mempunyai ilmu bahasa Arab yang cukup untuk memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu. Akhirnya mereka membuat kebatilan terhadap syari'at dengan pemahaman dan cara mereka, menyelisihi orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan mereka lakukan hal itu tidak lain kerana berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkeyakinan bahawa mereka termasuk golongan ahli ijtihad yang berhak menetapkan undang-undang, padahal realitinya mereka bukan termasuk golongan tersebut.
[4]. Mereka Menyeleweng Dari Prinsip-Prinsip Agama Yang Telah Jelas Dan Mengikuti Perkara-Perkara Yang Samar (Mutasyabihat) Yang Mungkin Diperselisihkan Oleh Akal Masing-Masing OrangPara ulama telah menetapkan bahawa setiap dalil yang di dalamnya mengandungi kesamaran dan kesulitan, pada hakikatnya bukanlah dalil, sampai menjadi jelas maknanya dan terang apa yang dimaksudkan. Kerana hakikat dalil-dalil adalah keadaan dzanya sendiri harus jelas dan boleh (secara jelas pula) menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jika tidak demikian bererti masih memerlukan dalil lagi. Lalu jika dalil tersebut menunjukkan akan ketidak shahihannya (sebagai Sebuah Dalil) bererti tidak layak untuk dikatakan sebagai dalil.
Sumber kekeliruan mereka dalam hal ini tidak lain adalah kebodohan mereka tentang maksud-maksud syariat dan tidak mahu menggabungkan dalil-dalil syar'i satu dengan yang lain.Kerana menurut orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam mengambil dalil-dalil syar'i haruslah secara utuh dan memenuhi kaedah-kaedah syar'i, misalnya.
[A]. Suatu unsur merupakan juz'iyyat (bahagian) dari suatu kulliyat (kumpulan besar);[B]. Sesuatu yang 'am (am) biasanya diikuti dengan sesuatu yang khas (khusus);[C]. Sesuatu yang muthlaq (mutlak) biasanya diikuti dengan muqayyid (yang menyekat);[D]. Sesuatu yang mujmal (global) biasanya diikuti dengan bayan (penjelas);[E]. Dan lain-lain, yang serupa dengan itu.
[5]. Menyimpangkan Dalil-Dalil Dari Arti Yang SebenarnyaBila ada dalil yang membincangkan perkara tertentu, (mereka) palingkan dari perkara tersebut kepada perkara lain dengan anggapan bahawa dua perkara itu sama. Inilah di antara bentuk penyimpangan tersembunyi yang mereka lakukan terhadap dalil-dalil dari makna yang sebenarnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari perbuatan demikian.
Besar kemungkinan, orang yang mengakui Islam dan mengetahui tercelanya tindakan menyimpangkan kata-kata dari makna sebenarnya itu, tidak akan melakukan penyimpangan seperti itu.Akan tetapi mereka mungkin melakukan hal itu tatkala ada kesamaran yang melintas pada dirinya, atau kerana kebodohan yang menghalang dirinya untuk mengetahui kebenaran, bahkan adakalanya disertai hawa nafsu yang membutakan hatinya untuk mengambil dalil dari sumbernya. Nah, bila sebab-sebab tersebut terkumpul jadilah dia seorang pelaku bid'ah.
Penjelasannya sebagai berikut. Dalil syar'i yang mengandungi suatu perintah global dalam urusan peribadatan, seperti: berzikir, berdoa, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, dan amalan-amalan lain yang pelaksanaannya tidak ditetapkan tatacara pelaksanaannya oleh Allah Ta'ala, maka harus dilakukan oleh seorang mukallaf secara global juga. Jadi dalil tersebut harus dia fahami dari dua sisi: (iaitu) sisi maknanya dan bagaimana para Salafus salih mengamalkan dalil tersebut. Jiak seorang mukallaf mengerjakan perintah tersebut dengan tata cara tertentu, atau di waktu tertentu, dan dia konsisten melakukan itu sehingga dia menganggap bahawa tata cara, atau masa, atau tempat tersebut adalah yang dimaksudkan oleh syari'at dengan tanpa dalil yang menunjukkan kepada hal itu, maka dalil yang global tersebut telah dia lepas dari makna seharusnya.
Untuk memperjelas kita berikan gambaran demikian. Kita tahu, bahawa syari'at menganjurkan kita berzikir kepada Allah Ta'ala.Lalu ada suatu kaum yang (sentiasa melakukannya) dengan cara berjemaah secara serentak dengan satu suara, atau pada waktu tertentu, dengan diketuai oleh oleg seorang seperti yang biasa terjadi di masjid-masjid, padahal kita tahu syari'at tidak menganjurkan yang seperti itu, bahkan justeru sebaliknya. Maka, perbuatan seperti itu jelas menyalahi kaedah. Kerana, pertama, dia telah meyelisihi kemutlakan suatu dalil dengan memberi batasan-batasan tertentu sekehendak akalnya; dan kedua, dia menyelisihi orang-orang yang lebih faham tentang syari'at daripada dirinya, iaitu para Salafus soleh. Padahal Rasulullah sendiri pernah meninggalkan suatu amalan-padahal beliau senang melakukannya-kerana khuatir hal itu akan diikuti oleh manusia yang kemudian diwajibkan kepada mereka. Bukankah kita mengetahui, bahawa yang sentiasa Rasulullah lakukan secara jama'ah, bila bukan solat fardhu bererti solat sunnah muakkad, menurut para ulama, seperti dua solat Id, iaitu Idul Fitri dan Idul adh-ha, solat Istisqa '(minta hujan), solat kusuf (gerhana matahari), atau seumpamanya? Beliau tidak melakukannya secara berjemaah untuk solat malam dan perbuatan-perbuatan sunnah yang lain, kerana solat-solat tersebut hanya mustahab (yang dianjurkan) saja hukumnya. Rasulullah sendiri menganjurkan kita melaksanakan solat-solat tersebut secara sendiri-sendiri. Hal itu tidak lain kerana boleh menyusahkan bila solat-solat tersebut pelaksanaannya ditunjukkan dan dinampakkan (dengan berjemaah).
Contoh kes lain dalam hal ini adalah membiasakan berdoa setelah solat dengan cara bersama-sama dan mengeraskannya. Masalah ini akan dibincangkan secara khusus di bahagian belakang Insya Allah Ta'ala.
[6]. Ada Diantara Mereka Yang Menetapkan Perkara-Perkara Syar'i Berdasarkan Takwil Yang Tidak Bisa Diterima Akal.Mereka mendakwa (hasil penetapan itu) bahawa itulah yang dimaksudkan dan yang diinginkan oleh syari'at. Sementara mereka tidak (memahami dalil-dalil syar'i) seperti yang difahami oleh orang Arab. Mereka berkata: "Setiap apa yang terdapat dalam syari'at, baik menyangkut hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia, masalah dikumpulkannya manusia dan membeberkannya amalan-amalan mereka (pada hari kiamat), serta perkara-perkara yang berkaitan dengan penyembahan (kepada Allah ), maka itu adalah contoh-contoh perkara-perkara yang ghaib. "
[7]. Berlebihan di dalam mengagungkan Guru-Guru MerekaMereka berdua membawanya guru-guru mereka itu pada tempat yang tidak selayaknya. Kalau tidak kerana berlebih-lebihan dalam beragama, berlebihan membela mazhab, dan berlebihan dalam mencintai pelaku bid'ah, tentu tidak akan ada pada fikiran seseorang untuk mengagungkan guru seperti itu. Akan tetapi Rasulullah telah bersabda.
"Ertinya: Sungguh kamu akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta" [HR.Bukhari no. 3456 dan Muslim no. 2669 dan yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri]
Jadi, mereka itu berlebih-lebihan (terhadap guru-guru mereka) seperti keadaan orang-orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap 'Isa bin Maryam, yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam". Maka, Allah berfirman:
"Ertinya: Katakanlah (Wahai Muhammad)," Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sejak dahulu telah sesat (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka pun tersesat dari jalan yang lurus "[Al-Ma'idah: 77]
Rasulullah Bersabda:
"Ertinya: Janganlah kalian berlebih-lebihan (memuji) ku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan (memuji) 'Isa Putera Maryam, tetapi katakanlah: (Aku ini) Hamba Allah dan Rasul-Nya". [HR. Bukhari no. 6830 dari Umar bin Al-Khattab]
Barangsiapa memperhatikan orang-orang (yang melakukan tindakan seperti di atas) nescaya akan mencari banyak perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dalam cabang-cabang syariat. Kerana, memang, yang namanya Bid'ah bila telah masuk ke dalam perkara pokok (ushul), maka akan mudah masuk ke dalam cabang-cabangnya (furu ').
[8]. Berhujjah Dengan Mimpi-MimpiHujjah yang paling lemah adalah hujjah suatu kaum yang menyandarkan kepada mimpi-mimpi untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu amalan. Mereka biasanya berkata, "Kami bermimpi bertemu dengan si fulan,-biasanya seseorang yang soleh-, lalu dia berkata kepada kami, 'Tinggalkan amalan itu, dan lakukan amalan ini!" Sebahagian yang lain berkata, "Aku bermimpi (berjumpa) Rasulullah di waktu tidur, lalu beliau berkata begini dan memerintahkan begitu, "kemudian mengamalkan atau meninggalkan suatu amalan berdasarkan mimpinya itu, berpaling dari batasan-batasan yang telah dibuat oleh syari'at."
Jelas itu suatu kesalahan. Kerana, menurut syari'at, selain mimpi para nabi sama sekali tidak boleh diambil sebagai undang-undang.Mimpi-mimpi tersebut harus dikembalikan kepada hukum-hukum syari'at yang ada. Kalau berpadanan dengan hukum syari'at, maka mimpi tersebut boleh diamalkan, namun bila tidak sesuai, maka wajib ditinggalkan dan dijauhi. Mimpi boleh kita jadikan sebagai khabar gembira atau peringatan saja, tidak boleh dijadikan ketetapan undang-undang. Dan tidak boleh kita berkata, "Mimpi adalah satu bahagian dari kenabian yang tidak boleh diabaikan.Bisa jadi yang mengkhabarkan dalam mimpi itu adalah Rasulullah, kerana beliau bersabda:
"Ertinya: Barangsiapa melihatku di waktu tidur maka dia benar-benar telah melihatku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku." [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 6993, Muslim no. 2266 dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari no. 6994 dari Anas no. 6997 dan dari Abu Said Al-Khudri; serta Muslim no. 2268 dari Jabir]
Jadi pengabaran beliau pada saat tidur (mimpi) sama seperti pengabaran beliau pada saat terjaga.
(Tidak boleh kita berkata seperti perkataan di atas), kerana:[1]. Jika mimpi adalah salah satu bahagian daripada kenabian, maka mimpi tersebut bukan merupakan wahyu secara keseluruhan, melainkan hanya sebahagiannya saja. Sedangkan satu bahagian itu tidak boleh menduduki tempat secara keseluruhan dalam segala sisi, melainkan hanya mendudukinya pada beberapa sisi saja.Mimpi boleh digunakan sebagai bentuk khabar gembira (bisyarah) dan peringatan (nidzarah) saja, tidak menjangkau aspek undang-undang.
[2]. Mimpi merupakan sebahagian daripada kenabian di antara syaratnya adalah harus merupakan mimpi yang benar dari seorang yang soleh. Padahal terpenuhinya syarat-syarat tersebut jelas memerlukan penelitian, sehingga boleh jadi terpenuhinya dan boleh pula tidak.
[3]. Mimpi sendiri terbagi-bagi. Ada mimpi yang merupakan mimpi biasa yang datangnya dari syaitan, ada yang merupakan khayalan dan ada juga yang merupakan rakaman peristiwa yang terjadi sebelum tidur. Bila kita boleh menentukan mimpi yang benar sehingga boleh diambil sebagai patokan undang-undang dan mana mimpi yang tidak benar untuk kita tinggalkan?
Mimpi yang menggambarkan Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang suatu hukum pun perlu dilihat. Bila (di dalam mimpi orang tersebut) beliau mengkhabarkan tentang suatu undang-undang yang sesuai dengan syari'at, maka (pada hakikatnya) undang-undang yang dipegang adalah undang-undang yang telah ada (dalam syari'at) tersebut. Dan jika beliau mengkhabarkan tentang sesuatu yang menyelisihi (syari'at), maka itu mustahil. Kerana setelah Rasulullah wafat, syari'at yang telah ditetapkan semasa hidupnya tidak akan manshukh (diganti dengan yang lain). Sebab agama Islam ini, walaupun Rasulullah telah wafat, ketetapan hukumnya tidak akan berubah dengan sebab mimpi seseorang.Karena hal itu suatu kebatilan menurut ijma '. Jadi barang siapa yang bermimpi (mendapati Rasulullah SAW mengkhabarkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan syari'at yang telah ada) itu, maka tidak boleh diamalkan. Dan pada saat tersebut kita katakan: Mimpi orang tersebut tidak benar. Kerana kalau dia benar-benar (bermimpi) melihat Rasulullah, tentu beliau tidak akan mengkhabarkan sesuatu yang menyelisihi syari'at.
Sekarang, mari kita bicarakan makna sabda Rasulullah
"Ertinya: Barangsiapa yang melihatku di waktu tidur, bererti ia telah melihatku."
Dalam hal ini ada dua tafsiran, iaitu.
Pertama.Makna hadis tersebut (adalah):
"Barangsiapa (bermimpi) melihatku sesuai bentuk di mana aku diciptakan maka ia telah melihatku, kerana syaitan tidak boleh menyerupaiku."
Kerana beliau tidak mengatakan, "Barang siapa yang berpendapat bahawa dia melihatku (dalam mimpi), maka dia telah melihatku", tetapi mengatakan, "Barangsiapa melihatku (dalam mimpi) maka dia telah melihatku". Dari mana orang yang berpendapat bahawa dirinya melihat Rasulullah itu memastikan kalau yang dia lihat dalam mimpinya itu betul-betul wujud beliau? Jika dia tetap (berkeras) telah melihat beliau, padahal dia tidak boleh memastikan kalau yang dilihatnya itu adalah betul-betul wujud beliau, maka ini adalah sesuatu yang sukar untuk dipercayai.
Kesimpulannya: Apa yang dilihat dalam mimpi seseorang boleh saja bukan Rasulullah, walaupun orang yang bermimpi meyakini bahawa itu adalah beliau.
Kedua.Para ahli ta'bir mimpi berkata, "sesungguhnya syaitan boleh mendatangi seseorang yang sedang tidur dalam bentuk tertentu, seperti dalam bentuk orang yang dikenali oleh yang bermimpi tersebut atau yang lain. Lalu (syaitan) menunjukkannya kepada orang lain (sambil berkata): 'Fulan ini adalah Nabi!' Cara seperti itulah yang ditempuh syaitan dalam menjalankan tipu dayanya terhadap orang yang bermimpi. Padahal, sosok Nabi mempunyai tanda-tanda tertentu. Kemudian, susuk yang ditunjukkan oleh syaitan tersebut menyampaikan perintah atau larangan yang tidak sesuai dengan syari'at kepada orang (yang bermimpi). Orang yang bermimpi itu mengira kalau itu dari Rasulullah, padahal bukan, sehingga ucapan, perintah, atau larangan yang disampaikan dalam mimpi itu tidak boleh kita percaya. "
Jadi, jelaslah sudah permasalahan ini. Iaitu, bahawa suatu undang-undang tidak boleh diambil dari mimpi-mimpi sebelum dipadankan terlebih dahulu dengan dalil, kerana gambaran yang ada dalam mimpi kemungkinan bercampur dengan kebatilan.
Hanya orang-orang yang lemah hatinya sajalah yang berdalil dengan mimpi dalam masalah hukum-hukum (syar'i). Memang, boleh saja orang yang dilihat (dalam mimpi) itu datang dengan membawa notis, khabar gembira, mahupun peringatan secara khusus, akan tetapi para ahli ta'bir mimpi itu tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan undang-undang dan membangun suatu kaedah. Memang sikap yang benar dalam menyikapi apa yang terlihat dalam mimpi adalah dengan selalu berpandukan dengan syari'at yang ada, wallahu a'lam.
Barangsiapa yang memperhatikan cara ahli bid'ah dalam berdalil, nescaya dia akan mengetahui bahawa mereka itu tidak mempunyai alasan yang mapan. Kerana alasan-alasan mereka itu terus saja mengalir berubah-ubah, tidak akan pernah berhenti pada satu alas an tertentu. Dan berdasarkan alasan-alasan itulah, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang kafir mendasarkan penyimpanmgan dan kekufurannya, serta menisbatkan ajarannya itu kepada syari'at.
Barangsiapa yang tidak mahu terperosok ke dalam tindakan seperti itu, hendaknya mencari kejelasan jalan mana yang lurus baginya. Kerana siapa yang berani meremehkan (hal ini), nescaya tangan-tangan hawa nafsu akan melemparkan ke dalam pelbagai kebinasaan yang tiada seorang pun dapat membebaskannya, kecuali bila Allah menghendaki lain.
[Disalin dari "Kutaib Muhtashar Al-I'tisham, Peringkas Syaikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Penulis Abu Ishaq Ibrahim bin Musa ASy-Syathibi, Edisi Indonesia Ringkasan Al-I'tishom Imam Asy-Syathibi, penterjemah Arif Syarifuddin, Penerbit Media Hidayah]
sumber: http://almanhaj.or.id/

No comments:

Post a Comment